44
Poradnik PPP
partnera prywatnego w realizację określonego przedsięwzięcia publiczno-pry-
watnego.
Zastosowanie wynagrodzenia w tej formie dotyczy z reguły projektów, w których
nie jest możliwe lub jest nader utrudnione określenie wynagrodzenia partnera prywatnego
w formie opłaty od użytkowników przedmiotu partnerstwa albo gdy takie opłaty są niewy-
starczające do pokrycia wydatków związanych z danym projektem, w tym kosztów projek-
tów oraz zysku partnera prywatnego.
Wynagrodzenie w tej formie powinno obejmować przede wszystkim zapłatę za wykonane
roboty budowlane związane z budową lub przebudową składnika majątkowego, jak rów-
nież opłaty za zarządzanie i utrzymanie składnika majątkowego w określonym standardzie.
Opłata za dostępność powinna pokrywać koszty poniesione przez partnera prywatnego
w związku z realizacją przedsięwzięcia (w tym koszty zaciągniętych kredytów) oraz ustalo-
ne w umowie o ppp zyski strony prywatnej.
Opłata za dostępność powinna być świadczeniem ekwiwalentnym do przewidzia-
nych w umowie zadań i obowiązków partnera prywatnego oraz do ponoszonego
przez niego ryzyka.
Umowa o ppp powinna przewidywać także – w przypadku, gdy part-
ner prywatny zaniedbuje ustalone zobowiązania zawarte w umowie o PPP – kary pieniężne,
pomniejszające wysokość opłaty za dostępność.
w budżetach podmiotów publicznych”, Raport opracowany na zlecenie MRR przez Hogan Lovells (Warsza-
wa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce, Ernst & Young Audit sp. z o.o., 23 marzec 2012r.