43
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
Jakie są możliwości i ograniczenia finansowania publicznego (wkład własny, wynagro-
dzenie, zabezpieczenia).
Decyzje o formułach realizacji planowanych przedsięwzięć i postępowań były do tej pory
w Polsce przede wszystkim podyktowane wymiarem politycznym projektów.
Na to wskazu-
ją fiaska większości ogłoszonych dotąd postępowań.
Decyzje te powinny wynikać z przeprowadzonych działań przygotowawczych – z analiz
oraz konsultacji z rynkiem i instytucjami finansowymi.
W większości ogłoszonych dotąd
postępowań w Polsce zabrakło dobrego przygotowania.
Dzięki przejściu „ścieżki dojścia” podmiot publiczny zyskuje argumenty na wypadek, kiedy
instytucje kontrolne kwestionowałyby zasadność na podjętych decyzji.
Każdy projekt bę-
dzie oceniany – przez społeczność, użytkowników, kontrolerów, inne podmioty pu-
bliczne, potencjalnych przyszłych partnerów prywatnych.
Warto dobrze i w spo-
sób partnerski przygotowywać projekty
.
Operator
Komercyjne
obiekty
towarzyszące
Obiekt
sportowo-
-
rekreacyjny
Partner
Prywatny
Podmiot
Publiczny
Bank
Wkład własny
Koszty
Umowa o zarządzanie
Zarządzanie
Kredyt
Wynagrodzenie
Projektowanie i budowa
Raty
Wynagrodzenie
Umowa o PPP
Przychody
BANKOWALNOŚĆ
Bankowalność oznacza takie ustrukturyzowanie projektu, w wyniku którego będzie możliwe
uzyskanie kredytów na finansowanie przedsięwzięcia PPP, przy zapewnieniu wsparcia finan-
sowego ze strony podmiotu publicznego na minimalnym niezbędnym poziomie.
W zależności od modelu PPP inne będą oczekiwania partnerów prywatnych co do wysoko-
ści stóp zwrotu.
W zależności od modelu PPP inne będą oczekiwania banków i funduszy co poziomu zaan-
gażowania finansowego podmiotu publicznego.
OPŁATA ZA DOSTĘPNOŚĆ⁴⁸
W powszechnym rozumieniu opłata za dostępność polega na
wypłacie przez podmiot
publiczny na rzecz partnera prywatnego kwoty stanowiącej ekwiwalent wkładu
48.
Por. „Opłata za dostępność. Interpretacja prawna i finansowa pojęcia „opłata za dostępność” wraz z opinią
na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji