40
Poradnik PPP
W dalszej części Poradnika szczegółowo omówiono wymienione powyżej czynności. Zanim
jednak zostaną one przedstawione warto mieć na względzie kilka podstawowych pojęć,
związanych z przygotowaniem projektu PPP do realizacji. Są to:
RYZYKO
Ryzyko jest to możliwość wystąpienia niekorzystnych odchyleń od prognozowa-
nych wartości, tj. wartości niższych od zakładanych.
Celem analizy ryzyka w projektach PPP jest:
uświadomienie rodzajów ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia i określenie
strony umowy potrafiącej lepiej zarządzać danym rodzajem ryzyka;
określenie optymalnego z punktu widzenia podmiotu publicznego podziału ryzyka
w przedsięwzięciu;
stworzenie podstawy do negocjacji warunków umowy z zainteresowanymi podmiotami;
określenie (dopiero po zawarciu umowy), czy dana transakcja ma dla podmiotu pu-
blicznego charakter bilansowy czy pozabilansowy, w zależności od tego, która ze stron
umowy ponosi większość ryzyka;
opracowanie sposobu zarządzania ryzykiem.
Do podstawowych grup ryzyka należą:
Ryzyko związane
z budową
;
Ryzyko związane
z dostępnością
;
Ryzyko związane
z popytem
.
Wyróżnia się dwa rodzaje analiz ryzyka, tj. analizę:
jakościową
(
ocena prawdopodobieństwa i skutków wg kryteriów: niskie, średnie,
wysokie);
wartościową
kwantyfikacja wartościowa ryzyka (prawdopodobieństwo, skutki,
wartość oczekiwana).
Podstawowa zasada, prowadząca do minimalizacji kosztów, którą powinny kierować się
strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przy podziale ryzyka projektu mówi, że:
każda strona przejmuje ten rodzaj ryzyka, którym jest w stanie lepiej zarządzać
RYZYKO SYSTEMOWE – występujące niezależnie od projektu (np. stopy procento-
wej, walutowe, inflacji, polityczne)
RYZYKO SPECYFICZNE – związane bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia
(
np. ryzyko prawne, ryzyko archeologiczne, ryzyko budowlane, ryzyko wzrostu
kosztów, ryzyko popytu, ryzyko wartości rezydualnej)
RYZYKO KOSZTUJE!