39
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
i efektywniej niż w modelach tradycyjnych zrealizować planowane cele wraz z zaspokoje-
niem potrzeb⁴⁶.
Główny problem, związany ze stosowaniem ścieżki dojścia, dotyczy braku obowiązku usta-
wowego jej wdrożenia. Ścieżka dojścia została wypracowana w praktyce jako sposób postę-
powania umożliwiający efektywne przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji w formule
PPP.
Przeprowadzenie projektu zgodnie ze ścieżką dojścia ogranicza:
ryzyko popełnienia błędów,
ryzyko zawarcia umowy, w wyniku której nie realizuje się założonych celów,
ryzyko negatywnych skutków kontroli.
W procesie realizowania „ścieżki dojścia” zasadniczą rolę odgrywa powołanie zespołu
wdrożeniowego i doradców oraz przeprowadzenie analiz, które uzasadniają albo odrzu-
cają pierwotnie przyjęte założenia, dotyczące przedsięwzięcia⁴⁷. Głównym celem analiz
jest uzasadnienie wyboru formuły PPP jako optymalnego modelu realizacji danej inwestycji.
Nie ma obecnie jednej ogólnie przyjętej „Ścieżki dojścia”. Stosowanych jest kilka formuł
Ścieżek”, m.in. przez Centrum PPP, BGK czy Investment Support. Zwykle różnice dotyczą
detali, związanych z uszczegółowieniem prac.
W przygotowaniu projektu do możliwej realizacji w PPP ważne jest postępowanie w oparciu
o dobre praktyki zawarte we wspomnianych już „Ścieżkach dojścia”. Pierwszym krokiem jest
w nich z reguły opracowanie wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia.
Zwykle proces przygotowania projektów do realizacji w PPP przebiega następująco:
1)
Opracowanie wstępnej koncepcji.
2)
Przeprowadzenie analiz wstępnych.
3)
Przeprowadzenie analiz zasadniczych, opracowanie modelu.
4)
Przeprowadzenie badania rynku inwestorów.
5)
Przygotowanie postępowania.
6)
Przeprowadzenie postępowania.
7)
Zamknięcie biznesowe i finansowe projektu.
8)
Realizacja i kontrola realizacji umowy.
Najczęściej najbardziej „mobilnym” elementem „Ścieżek dojścia” jest etap badania/testowa-
nia rynku inwestorów.
46.
T. Korczyński, A. Kozłowska, K. Kozłowski, A. Mednis, A. Nowaczek, Koncesja na roboty budowla lub usługi
a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych, Wydawnictwo ABC Wolter Kluwer Polska, Warsza-
wa 2010, s. 128–131, „Ścieżka dojścia” podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP,
opracowanie zbiorowe, niepublikowane, Centrum PPP,
, B. Korbus (red.), op. cit., s. 75.
47.
Por. „Ścieżka dojścia…”, B. Korbus (red.), op. cit., s. 75, 78.