38
Poradnik PPP
kwestią powinno być zrealizowanie kompleksu celów, np. w przypadku basenu
miejskiego – zapewnienie dostępu do usług, jak i możliwie najmniejszej dopłaty
do świadczonych przez partnera usług lub jak najniższej płatności.
Aby jednak osiągnąć taki cel, kluczowe znaczenie ma przygotowanie projektu, a zwłaszcza
analizy marketingowe oraz badanie rynku inwestorów.
Podmiot publiczny przygotowując przedsięwzięcie do realizacji powinien postawić sobie kil-
ka kluczowych pytań:
jakie są potrzeby podmiotu publicznego, jakie są potrzeby mieszkańców?
jakie są cele i założenia projektu?
jakie usługi mają być realizowane dzięki powstałej infrastrukturze?
jaki jest rynek na usługi, które mają być świadczone, jak wyglądają inne porównywalne
rynki?
czy możliwa jest komercjalizacja świadczonych usług?
jak sfinansować infrastrukturę?
jakie są rozwiązania techniczne/ opcje techniczne (np. budowa nowego obiektu czy
remont)?
jakie są możliwości w zakresie zarządzania i eksploatacji (m.in. kto ma udostępniać
obiekt, sprzedawać usługi i ewentualnie komercjalizować obiekt)?
czy podmiot publiczny ma możliwość znalezienia partnera, z którym mógłby zrealizo-
wać na założonych warunkach?
w jaki sposób wybrać tryb i przeprowadzić postępowanie?
Na powyższe pytania jednostka samorządu terytorialnego znajdzie odpowiedź, stosując się
do zastosowania rozwiązań proponowanych w tzw. Ścieżkach dojścia podmiotów publicz-
nych, czyli kompleksach działań sektora publicznego w zakresie wdrożenia przedsięwzięć
PPP. W przypadku projektów sportowo-rekreacyjnych szczególne znaczenie mają analizy
marketingowe.
Ścieżka dojścia do wyboru partnera prywatnego to schemat i harmonogram czynności,
które trzeba podjąć, aby efektywnie zrealizować dane przedsięwzięcie w modelach PPP
Jeżeli zamiarem podmiotu publicznego jest zrealizowanie inwestycji w ramach
koncesji bez płatności koncesjodawcy lub w PPP, bez płatności tytułem wynagro-
dzenia partnera prywatnego, lub z takimi płatnościami, ale na bardzo niskim po-
ziomie, sytuacja na rynku usług świadczonych dzięki planowanej infrastrukturze
ma kluczowe znaczenie.
Bez przeprowadzenia analiz marketingowych oraz badania rynku inwestorów
podmiot publiczny nie może zakładać, iż jest w stanie osiągnąć założoną struktu-
rę przedsięwzięcia.