37
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
będzie w stanie zrealizować daną infrastrukturę w sposób czysto komercyjny i dużo bardziej
efektywny ekonomicznie.
W ramach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizowanej na świecie znaleźć można wie-
le przykładów projektów czysto prywatnych, komercyjnych. Do takich projektów w Polsce
będzie należał choćby kompleks basenów w ramach Warmia Termal Spa w Pluskach pod
Olsztynem, czy kompleks kortów tenisowych prywatnego klubu w Brwinowie pod Warsza-
wą. W Europie znajdziemy przykłady prywatnych kompleksów aquaparkowych, stadionów
piłkarskich, w USA, także stadionów i hal wielofunkcyjnych.
Fakt, iż są obiekty realizowane przez sektor prywatny w obszarze infrastruktury sportowo- re-
kreacyjnej jako czysto komercyjne przedsięwzięcia, nie może przysłonić oczywistej prawdy,
że zdecydowana większość takich obiektów powstaje jako inwestycje czysto publiczne, reali-
zowane także w PPP.
Dzieje się tak dlatego, iż większość obiektów, mimo odpłatności
usług świadczonych użytkownikom i płacenia przez nich czasem znaczących sum,
nigdy się nie zwróci i nie wynika to ze złego projektu, zbyt dużych nakładów inwe-
stycyjnych czy złego zarządzania – taka jest specyfika – np. basenu miejskiego,
czy stadionu miejskiego.
Natomiast samo zastosowanie modelu PPP nie oznacza automatycznie, iż partner prywatny
uzyskał zwrot z inwestycji i zarobił tylko na sprzedaży usług użytkownikom – w większości
przypadków, wynagrodzenie partnera prywatnego pochodziło w całości od podmiotu pu-
blicznego. Dowodzi tego długa lista projektów PPP realizowanych w krajach Unii Europejskiej
w tym sektorze.
Dotychczasowe doświadczenia związane z postępowaniami na wybór koncesjonariuszy
czy partnerów prywatnych w Polsce do realizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wska-
zują na jedno szczególne zjawisko po stronie jednostek samorządu terytorialnego, które
należy uznać za właściwe –
dążenie do optymalizowania budżetów inwestycyjnych
z wykorzystaniem potencjału ekonomicznego partnerów prywatnych.
W obszarze infrastruktury sportowo-rekreacyjnej znajdują się typy projektów, które mogą
być zrealizowane na zasadach czysto komercyjnych, jak i takie (jest ich zdecydowana więk-
szość), gdzie mimo odpłatności, nie uda się zastosować komercyjnego rozwiązania.
Fia-
ska postępowań PPP i koncesji w Polsce dowodzą, iż mimo właściwej identyfikacji
możliwości zastosowania PPP, zaproponowano niewłaściwą strukturę realizacji
przedsięwzięcia, koncentrując się jedynie na aspektach związanych z realizacją
i finansowaniem samej inwestycji.
UWAGA!
Miarą sukcesu zastosowania do realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP czy kon-
cesji nie jest i nie może być tylko sfinansowanie inwestycji przez partnera prywatne-
go bez żadnej płatności publicznej, jako elementu jego wynagrodzenia. Kluczową
Kluczem do zrealizowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w modelu PPP czy
koncesji z sukcesem, jest właściwe rozpoznanie przez sektor publiczny, odpowia-
dający za przygotowanie przedsięwzięcia, warunków na rynku usług danego pro-
jektu, rozpoznanie jego otoczenia, popytu, czynników, od których zależy popyt,
czy kosztów eksploatacji w ramach cyklu życia projektu.