36
Poradnik PPP
2
Praktyczne aspekty realizacji
przedsięwzięć w formule PPP
Przygotowanie projektów PPP
ścieżka dojścia (omówienie
pojęć)
Przygotowanie realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w ramach PPP według autorów
publikacji poświęconych PPP, nie różni się wiele od przygotowania przedsięwzięć w innych
obszarach.
Jest jednak jedna podstawowa cecha, która wyróżnia projekty z obszaru sportu i rekreacji
od takich projektów infrastruktury społecznej realizowanej w PPP jak choćby szkoły – jest
to odpłatność usług.
Warto pamiętać, iż pod hasłem „infrastruktura sportowa i rekreacyjna” będą ujęte zarówno
obiekty przyszkolne – kompleksy boisk, Orliki, baseny przyszkolne, jak i stadiony piłkarskie
najwyższej kategorii czy wielofunkcyjne hale o pojemności przekraczającej 5, 10 czy 15
tysięcy miejsc, nie wspominając o kompleksach basenów termalnych, coraz bardziej popular-
nych ostatnio w Polsce aquaparkach i kompleksach kortów tenisowych.
Mimo tak znaczących różnic co do skali i specyfiki usług, należy podkreślić, że w zasadzie
każdym z wyżej wymienionych typów obiektów, wspomnianą infrastrukturę udostępnia się
użytkownikom odpłatnie. Nawet w przypadku obiektów przyszkolnych, dostępność po go-
dzinach lekcyjnych dla innych użytkowników niż uczniowie, związana jest z odpłatnością.
Jednakże fakt, iż obiekty są odpłatne, nie przesądza o tym, że jest możliwy do osiągnięcia
zwrot z zainwestowanego w ich realizację kapitału.
Każdy z wymienionych typów obiektów ma swój rynek, jednak inny jest rynek kompleksu
basenów termalnych w Uniejowie, inny stadionu Miejskiego we Wrocławiu i jeszcze inny
Hali Ergo Arena w Gdańsku. Nie jest też możliwe proste porównanie basenu miejskiego,
który obejmuje kilka atrakcji z wielkim Aquaparkiem we Wrocławiu i jego wynikami, nie jest
możliwe porównanie rynku Ergo Areny z halą w Legionowie. Nie można też porównać sta-
dionu kilkunastotysięcznego w Kielcach ze stadionem PGE Arena w Gdańsku czy Stadionem
Narodowym – one też mają zupełnie inne rynki.
Zważywszy na odpłatność usług świadczonych dzięki infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej
wiele samorządów w Polsce decydowało się na realizację obiektów w ramach PPP lub konce-
sji, licząc iż dzięki temu strumieniowi, zachęcą partnerów prywatnych do realizacji inwestycji
wyłączając tym samym finansowanie publiczne z budżetu danej jednostki.
Jednakże
odpłatność usług świadczonych dzięki tej infrastrukturze, nie przekłada
się automatycznie na uzyskanie zwrotu z zaangażowanego w realizację inwe-
stycji kapitału
.
Doświadczyło tego większość samorządów w Polsce, nie zidentyfikowało
jednak tego faktu z działaniami związanymi z realizacją tej infrastruktury, choćby zaprojek-
towaniem i zarządzaniem lub dokonało błędnej identyfikacji, sądząc, iż prywatny inwestor