35
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
sfinansowania nawet całości nakładów inwestycyjnych. Regulacje koncesyjne oraz PPP do-
starczają szeregu instrumentów pozwalających na rozłożenie nakładów publicznych w cza-
sie oraz transfer znaczącej wartości ryzyka, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie bieżą-
cych obciążeń budżetowych oraz ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na dług publiczny.
Ponadto podmiot publiczny musi mieć świadomość, że głównym celem zastosowania PPP nie
jest zastąpienie finansowania publicznego finansowaniem prywatnym, a jedynie co najwyżej
zmniejszenie obciążeń finansowych po stronie publicznej, choćby dotyczyło jedynie kilku
kilkunastu procenta nakładów, lecz dostarczenie społeczeństwu usług PPP w wyższym stan-
dardzie i o wyższej jakości, niż mógłby to uczynić podmiot publiczny, a często jest to ścieżka
dostarczenia społeczeństwu usług, których podmiot publiczny nie może dostarczyć lub może
dostarczyć dopiero w odległej przyszłości, podczas gdy w PPP ma możliwość dostarczenia
niemal natychmiast.
Charakterystyczne jest, że obiekty sportowo-rekreacyjne w Polsce należą zwykle do jed-
nostek samorządu terytorialnego, a zarządzanie nimi powierzane jest najczęściej miejskim
ośrodkom sportu i rekreacji. Niestety, ze względu na wysokie koszty stałe, w większości przy-
padków podmioty właścicielskie zmuszone są do corocznego dofinansowywania działalno-
ści. Tylko nieliczne obiekty wypracowują zadowalający zysk i zwykle są to obiekty prywatne,
stawiające większy nacisk na rozwój części rekreacyjnej (komercyjnej) oraz urozmaicenie
oferowanych usług, podczas gdy obiekty publiczne nadal stawiają nacisk na rozwój funkcji
sportowych.
Powodów niepowodzeń znacznej części dotychczasowych postępowań PPP jest jednak wię-
cej niż wymienione powyżej. Wśród nich wskazać należy m.in.:
wciąż niski stopień wiedzy podmiotów publicznych i prywatnych na temat zasad reali-
zacji projektów PPP,
sporządzanie nierzetelnych, pobieżnych analiz przedrealizacyjnych,
brak jednoznacznych wytycznych, dobrych praktyk PPP i profesjonalnego zaplecza
eksperckiego.
Z drugiej strony, jak już wskazywano, sektor sportu, rekreacji i turystyki należy do najpopu-
larniejszych obszarów planowania współpracy publiczno-prywatnej w ramach PPP w Polsce.
Mimo wszystko, należy liczyć się z tym, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w naj-
bliższym czasie stanowić będzie w Polsce coraz istotniejszą formę wykorzystywaną do reali-
zacji infrastruktury sportowej i rozwoju rynku usług rekreacyjno-turystycznych.