34
Poradnik PPP
nakładów inwestycyjnych), realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Działanie: 6.1 „Turystyka”,
Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym „Termy Warmińskie”, wielkość
dofinansowania z UE 17,5 mln EUR (50% nakładów inwestycyjnych), realizacja w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007–2013, Poddzia-
łanie 2.1.3 „Infrastruktura sportowo-rekreacyjna”,
Park Wodny – Termy Nałęczowskie EURO SPA 2012, wielkość dofinansowania
z UE 80 633 000 zł (50% nakładów inwestycyjnych), realizacja w ramach Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, 6 Oś Priorytetowa „Polska gospo-
darka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne
o znaczeniu ponadregionalnym”,
Koncesja na budowę i zarządzanie gminnym portem turystycznym” w Mielnie, wiel-
kość dofinansowania z UE 6,9 mln zł (28% nakładów inwestycyjnych), realizacja w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Działanie
6.4. „
Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”, w ramach
projektu: „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza
Zachodniego”,
Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów
w Solcu-Zdroju”, wielkość dofinansowania z UE 8 mln zł (50% nakładów inwestycyj-
nych), realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Działanie 2.3 „Promocja Gospodarcza i Tury-
styczna Regionu”.
Spośród wymienionych wyżej projektów jedynie budowa kompleksu basenów mineralnych
w Solcu Zdroju znajduje się na etapie realizacji inwestycji. Projekt „Termy Gostynińskie”,
mimo podpisania umowy koncesji oraz umowy o dofinansowanie, wciąż znajduje się w fazie
przedrealizacyjnej. W pozostałych przypadkach podmiot publiczny zdecydował się na za-
niechanie, zmianę lub realizację przedsięwzięcia ze środków własnych.
Podsumowując
rozwój i realizację PPP w zakresie rynku infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
i turystycznej w Polsce, nasuwa się wniosek o niedostatecznym wykorzystaniu formuły PPP
oraz niskiej efektywności ogłaszanych postępowań. Można wymienić kilka głównych przy-
czyn takiego stanu rzeczy. Wydaje się, że podstawowy problem stanowi rozbieżność oczeki-
wań strony publicznej i prywatnej w odniesieniu do opłacalności projektów w analizowanym
sektorze. Skutkuje to trudnościami w uzgodnieniu kwestii zapewnienia finansowania oraz
możliwości przejmowania ryzyka ekonomicznego przez inwestorów prywatnych. Podmioty
publiczne często nie chcą lub nie mogą partycypować finansowo w przedsięwzięciach, zaś
inwestorzy nie decydują się na podejmowanie nadmiernego ryzyka gospodarczego. Wa-
runkiem sukcesu partnerstwa jest zatem realistyczne podejście obu stron do przedsięwzię-
cia, w szczególności dotyczy to kwestii finansowania. Po stronie prywatnej sprowadza się
to do konieczności wniesienia rzeczywistej wartości dodanej ze strony doświadczonego part-
nera oraz przejęcia realnych ryzyk związanych z finansowaniem, dostępnością lub popytem.
Natomiast po stronie publicznej konieczne jest uświadomienie, że partner prywatny kieruje
się przede wszystkim kryterium opłacalności przedsięwzięcia (wysokość możliwej do uzy-
skania stopy zwrotu z przedsięwzięcia), a wobec braku lub niskiej dochodowości usług pu-
blicznych (nawet przy znaczącej ich komercjalizacji), zwłaszcza w przypadku działalności
sportowej i prospołecznej (zdrowie i rekreacja) nie ma możliwości finalizacji przedsięwzięć
PPP bez istotnego zaangażowania finansowego ze strony budżetu, często wymagającego