33
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych przewidywanych w ogłoszonych
przedsięwzięciach wyniosła niemal 2,5 mld złotych. Rozpiętość wysokości nakładów
w poszczególnych postępowaniach wahała się od 600 tys. zł do blisko 400 mln zł.
Liczby te wskazują, że PPP stosowane jest do realizacji zarówno małych inwestycji, jak
też dużych projektów infrastrukturalnych – wielkość gminy nie zawsze ma tu znaczenie;
w blisko 60% postępowań zakładano udział finansowy podmiotów publicznych (oprócz
wniesienia wkładu w postaci nieruchomości). 5 przedsięwzięć było przewidzianych
do dofinansowania ze środków finansowych Unii Europejskiej;
wśród najczęściej stosowanych kryteriów oceny ofert znalazły się: długość okresu eks-
ploatacji/umowy (58%), termin wykonania prac budowlanych (53%), podział zadań
i ryzyk związanych z przedsięwzięciem (po 52%) oraz wysokość, rodzaj, terminy
świadczeń oczekiwanych od partnera publicznego (49%);
w przypadku 16 projektów podmiot publiczny określił preferowany termin zawarcia
umowy (informacja ta ukazała się w ogłoszeniu lub została podane wnioskodawcom).
Najczęściej termin ten mieścił się w przedziale 20–30 lat. Jedynie w dwóch przypad-
kach (budowy lub modernizacji) okres ten był krótszy (10 lat i przedział 15–25 lat).
W przypadku ogłoszeń o koncesjach na usługi, preferowaną przez podmiot publiczny
długością trwania umowy było 5 lat oraz przedział 8–15 lat.
Spośród ogólnej liczby 48 postępowań PPP z sektora rekreacyjno-sportowego, w przypadku
27
złożono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z czego 8 zakończyło się
złożeniem przynajmniej jednej oferty przez podmioty prywatne.
Podpisaniem umowy za-
kończyło się jak na razie sześć następujących przedsięwzięć
:
Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki
i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”,
Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów
w Solcu-Zdroju”,
Koncesja na usługi dla zadania pn. „Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach
przy ul. Dzionkarzy”,
Koncesja na usługi dla zadania pn. „Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie
kąpieliskiem na terenie jeziora w miejscowości Niesulice”,
Koncesja na usługi dla zadania pn. „Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Ka-
miennej Górze”,
Koncesja dotycząca świadczenia usług polegających w szczególności na odbudowie
oraz wykorzystaniu statku Lubecki do wykonywania usług publicznego pasażerskiego
transportu wodnego śródlądowego.
W przypadku projektu w Niesulicach, po roku koncesjodawca rozwiązał z koncesjonariu-
szem umowę koncesji na usługi.
Spośród 36 analizowanych przedsięwzięć, 5 przewidziano jako tzw. projekty „hybrydowe”
zakładające oprócz formuły PPP także współfinansowanie przez Unię Europejską. Są to:
Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki
i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”, wielkość dofinansowania z UE 72 mln zł (25%