32
Poradnik PPP
ponad trzy czwarte wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczyło budowy nowej
infrastruktury. Pozostałe projekty obejmowały głównie prace związane z rozbudową
lub modernizacją infrastruktury już istniejącej;
zdecydowanie najpopularniejszym typem obiektów rekreacyjno-sportowych, przewi-
dzianych do realizacji w PPP, były parki wodne, pływalnie i baseny (15 planowanych
do realizacji tego typu obiektów stanowiło aż 41% wszystkich projektów). Drugą pod
względem liczebności grupę stanowiły kompleksy sportowo-rekreacyjne;
hala widowiskowo-sportowa
kompleks sportowo-rekreacyjny
basen
15
7
6
4
4
1
stadion
obiekt turystyczny
ośrodek obozowo-wypoczynkowy
Wykres 5. Obiekty sportowo-rekreacyjne będące przedmiotem postępowań PPP w Polsce
Źródło: Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce Aktualizacja, kancelaria
doradztwa gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz, Warszawa 2012
jak już wskazywano wcześniej, dominującą formułą współpracy w ramach PPP była
koncesja lub tzw. PPP w trybie koncesji (95% ogłoszonych postępowań). Należy przy
tym zauważyć, że koncesja na usługi zaczyna odgrywać coraz większą rolę przy
realizacji przedsięwzięć w obszarze sportu, rekreacji i turystyki – umowy podpisano
w trzech przypadkach;
koncesja na usługi
koncesja na roboty budowlane
26
13
7
2
PPP w trybie PZP
PPP w trybie koncesji na roboty budowlane
Wykres 6. Ogłoszenia o postępowaniach w sektorze rekreacyjno-sportowym w podziale na rodzaj
PPP
Źródło: Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce Aktualizacja, kancelaria
doradztwa gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz, Warszawa 2012