31
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
sektor sportowo-rekreacyjny. Widać jednak wzrost znaczenia projektów związanych z infra-
strukturą miejską i komunalną.
energetyka
infrastruktura miejska
drogi
wod-kan
infrastruktura komercyjna
parkingi
budownictwo komunalne
ochrona zdrowia
edukacja
konferencje
gospodarka odpadami
sport/rekreacja
10
8
5
4
3
3
2
2
2
1 1 1
Wykres 4. Liczba ogłoszeń w 2011 r. w podziale na sektory gospodarcze
Źródło: Rynek PPP w Polsce 2011, Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno-
-
prywatnego i koncesji w 2011 r., Warszawa, styczeń 2011
W 2011 r. w Polsce przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne najczęściej planowane były
do realizacji w formule koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi (4 ogłoszono w for-
mule koncesji na roboty budowlane, 4 w koncesji na usługi oraz 2 w ramach PPP w trybie
koncesji).
Ważnych informacji z zakresu rozwoju rynku PPP w sektorze sportu, rekreacji i turystyki do-
starczają przygotowywane corocznie (lub co pół roku) raporty branżowe. W raporcie kan-
celarii doradztwa gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz⁴⁵ zawarto podsumowanie dotych-
czasowego rozwoju PPP w tym sektorze w Polsce. Wynika z niego, że:
od lutego 2009 r. do marca 2012 r. podmioty publiczne ogłosiły w sumie 48 postępo-
wań PPP, które dotyczyły 36 przedsięwzięć (różnica wynika z faktu, iż niektóre przed-
sięwzięcia były przedmiotem więcej niż jednego postępowania), w tym 29 projektów
inwestycyjnych oraz 7 kontraktów operatorskich;
tylko jedno postępowanie ogłoszone zostało przez podmiot nieposiadający statusu
jednostki samorządu terytorialnego, tj. spółkę Park Wodny Sanok, w której 100 proc.
udziałów posiada miasto Sanok;
postępowania ogłaszały zarówno małe miejscowości, jak i duże miasta. Wartość pla-
nowanej inwestycji nie zależała od wielkości podmiotu ogłaszającego postępowanie;
jedynie w województwie podlaskim nie prowadzono dotychczas postępowań PPP w ob-
szarze sportu, rekreacji i turystyki. Największą liczbę postępowań wszczętowwojewódz-
twach: mazowieckim, lubelskim, małopolskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim;
45.
Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce Aktualizacja, kancelaria doradztwa
gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz, Warszawa 2012