30
Poradnik PPP
10)
warunki i sposób rozwiązania umowy – klauzula powinna określać sytuacje, w których
następuje zakończenie trwania umowy koncesji oraz skutki prawne z tym związane;
11)
warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy – w szczególności okoliczności oraz sposób egzekwowania kar
umownych;
12)
warunki oraz zakres ubezpieczeń;
13)
wykaz dokumentów, jakie strony umowy będą zobowiązane dostarczyć lub uzyskać
w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić;
14)
tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy.
Ustawodawca wskazał także przykładowe dodatkowe elementy treści umowy koncesji, które
w zależności od charakteru i przedmiotu koncesji będą mogły zostać uregulowane w umo-
wie. Są to:
1)
warunki i sposób udostępnienia koncesjonariuszowi składników majątkowych niezbęd-
nych do wykonania przedmiotu koncesji (np. udostępnienie/przekazanie nieruchomości
na cele związane z realizacją przedmiotu koncesji na rzecz koncesjonariusza, z zastrze-
żeniem, że jej właścicielem pozostaje podmiot publiczny);
2)
opłaty lub sposoby ustalania ich wysokości, pobieranych przez koncesjonariusza
od osób trzecich z tytułu korzystania z przedmiotu koncesji;
3)
warunki dopuszczalności podwykonawstwa.
W kontekście powyższego, szczególną uwagę należy zwrócić na pkt. 3) dotyczący
podwykonawstwa.
Umowa o PPP powinna szczegółowo określać warunki dopuszczalności podwykonawstwa,
w tym: wskazanie części przedmiotu umowy o PPP, które będą realizowane przez podwyko-
nawców, procedurę zatwierdzenia przez podmiot publiczny podwykonawców, którzy nie zo-
stali wskazani przez koncesjonariusza w ofercie, zakres odpowiedzialności koncesjonariusza
za działania i zaniechania podwykonawców oraz zasady informowania podmiotu publicz-
nego o wszelkich zmianach podwykonawców lub zatrudnieniu nowego podwykonawcy.
Ponadto, umowa o PPP powinna zawierać zapewnienie koncesjonariusza, że zatrudnieni
przez niego podwykonawcy posiadają lub będą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wy-
konania zleconych im zadań.
1.4
PPP w sporcie i rekreacji – rozwój i realizacja
PPP w tym zakresie w Polsce
Od początku 2009 roku liczba projektów publiczno-prywatnych w Polsce stopniowo zwięk-
sza się i pod koniec 2011 roku sięgała już 144 przedsięwzięć.
W 2011 roku, podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością w zakresie
projektów planowanych do realizacji we współpracy z podmiotami prywatnymi cieszył się