29
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
UWAGA!
Powyższe oznacza, że nie wszystkie rodzaje przedsięwzięć będą mogły być realizowane
w formule koncesji. Znajdzie ona zastosowanie w szczególności wówczas, gdy wynagrodze-
nie koncesjonariusza będzie pochodziło w większości z opłat wnoszonych przez końcowych
użytkowników danego obiektu lub klientów usług, tj. w przypadku, gdy sektor publiczny nie
będzie dokonywał regularnych płatności na rzecz koncesjonariusza albo gdy płatności te
będą stanowiły mniejszą część przychodów koncesjonariusza. Taki sposób wynagrodzenia
oznacza, że koncesjonariusz bierze na siebie ryzyko związane z korzystaniem z tych usług,
w związku z czym, jest większe prawdopodobieństwo zakwalifikowania takiego kontraktu
do koncesji.
VI. Umowa koncesji
Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy o koncesji koncesjonariusz zobowiązany jest do wykonania
przedmiotu koncesji na podstawie umowy koncesji zawartej z koncesjodawcą.
Treść umowy koncesji została uregulowana w art. 22 Ustawy o koncesji poprzez wskazanie
obligatoryjnych elementów, które powinny się znaleźć w każdej umowie koncesji (
essentialia
negotii
).
Wśród nich Ustawa o koncesji wymienia:
1)
określenie przedmiotu koncesji – w tym określenie modelu realizacji przedsięwzięcia
oraz jego zakres z ewentualnym odesłaniem do bardziej szczegółowych postanowień
umowy;
2)
termin wykonania przedmiotu koncesji – można wskazać odrębne terminy dla poszcze-
gólnych etapów wykonania przedmiotu koncesji, np. termin wykonania dokumentacji
projektowej, termin zakończenia robót budowlanych czy termin eksploatacji;
3)
okres obowiązywania umowy – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy o konce-
sji, umowa koncesji dotycząca realizacji przedsięwzięcia odpowiadającego specyfice
koncesji na roboty budowlane winna być zawierana na okres uwzględniający zwrot
nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonaniem przedsięwzięcia,
z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 30 lat, a w przypadku koncesji
na usługi – 15 lat;
4)
sposób wynagrodzenia koncesjonariusza – w tym miejscu należy określić w szczególno-
ści zakres wynagrodzenia, jego źródło oraz mechanizm płatności;
5)
płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza – jeżeli jest przewidywana, należy
wskazać terminy tej płatności oraz jej wysokość;
6)
wskazanie i podział ryzyka między koncesjodawcą a koncesjonariuszem – w szczegól-
ności ustalenia jakimi częściami przedmiotu przedsięwzięcia zarządzać będzie konce-
sjodawca, a jakimi koncesjonariusz;
7)
normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu
koncesji;
8)
uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli wykonywania koncesji przez koncesjo-
nariusza – klauzula powinna wskazywać osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie
kontroli, zakres kontroli, częstotliwość kontroli oraz jej skutki;
9)
warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy;