28
Poradnik PPP
IV. Wynagrodzenie
Ustawodawca określił wynagrodzenie koncesjonariusza jako:
prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków albo to pra-
wo wraz z płatnością koncesjodawcy (koncesja na roboty budowlane);
prawo do wykonania usługi, w tym pobierania pożytków albo to prawo wraz z płatno-
ścią koncesjodawcy (koncesja na usługi).
Tak przyjęty sposób zapłaty wynagrodzenia koncesjonariuszowi stanowi podstawową róż-
nicę pomiędzy koncesją a zamówieniem publicznym
sensu stricte
uregulowanym w Ustawie
PZP. Przy zamówieniach publicznych wynagrodzenie obejmuje zapłatę należności w postaci
z góry określonej sumy pieniężnej. Z kolei, cechą charakterystyczną koncesji jest wynagrodze-
nie stanowiące przede wszystkim prawo do pobierania pożytków z wybudowanego obiektu
lub świadczonej usługi. Przy czym, wynagrodzenie koncesjonariusza może mieć charakter
jednorodny (wyłączne prawo do eksploatacji obiektu lub świadczonej usługi) albo mieszany,
połączony płatnością koncesjodawcy.
Ustawa o koncesji nie wskazuje minimalnej ani maksymalnej kwoty płatności koncesjodaw-
cy na rzecz koncesjonariusza, określając jedynie w art. 1 ust. 3 Ustawy, że płatność ta nie
może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów
poniesionych przez koncesjonariusza. Nakłady można zdefiniować jako koszty, poniesione
od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia danego działania (m.in. praca, pienią-
dze, energia, itd.)
W przypadku pokrycia przez koncesjodawcę całości albo istotnej części nakładów na reali-
zacje przedmiotu koncesji przez koncesjonariusza, ryzyko, związane z prowadzoną eksplo-
atacją obiektu (i prowadzoną w ramach tego działalnością) byłoby żadne albo znikome.
Nie może być wówczas mowy o spełnieniu warunków koncesji i poniesieniu ryzyka ekono-
micznego przez koncesjodawcę⁴².
PAMIĘTAJ!
Wyznaczając maksymalny poziom dopuszczonych płatności ze strony koncesjodawcy, po-
winno się brać pod uwagę zarówno wartość nakładów inwestycyjnych, jak też wartość na-
kładów eksploatacyjnych⁴³.
V. Ryzyko ekonomiczne
Różnica pomiędzy koncesją a zamówieniem publicznym
sensu stricte
polega również na tym,
że koncesjonariusz odpowiada nie tylko za wybudowanie określonego obiektu czy za świad-
czenie usługi, ale także ponosi ryzyko ekonomiczne związane z ich późniejszą eksploatacją
(
art. 1 ust. 2 i 3 Ustawy o koncesji).
Poprzez
ryzyko ekonomiczne
należy rozumieć stan niepewności, co do faktycznego po-
ziomu stopy zwrotu z przedmiotu koncesji przez koncesjonariusza, w szczególności pokrycia
całości kosztów inwestycyjnych, kosztów finansowania i kosztów operacyjnych⁴⁴.
42.
Por. tamże, s. 22–23.
43.
L. Lipiec – Warzecha, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, LEX/el., 2012, stan
prawny na dzień 26 lipca 2012 r.
44.
A. Panasiuk, op. cit., s. 32, M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 27.