27
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
b) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
c) państwowe jednostki budżetowe;
d) inne niż wymienione w pkt. a–c podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysło-
wego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt. a lub b, lub
których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt. a lub
b, lub
w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została
wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt. a lub b;
e) inne niż wymienione w pkt. a–d podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysło-
wego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt. d, lub
których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt. d, lub
w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została
wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt. d.
Wskazany katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania Ustawy o koncesji wynika
wprost z przepisów Dyrektywy klasycznej
⁴⁰
.
III. Koncesjonariusz
Koncesjonariusz to, zgodnie z art. 2 pkt. 2) Ustawy o koncesji (w zw. z art. 2 pkt. 1), zainte-
resowany podmiot, czyli osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie-
posiadająca osobowości prawnej lub grupa takich podmiotów, zainteresowanych udziałem
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, z którym zawarto umowę koncesji.
Wskazać przy tym należy, że Ustawa o koncesji posługuje się różnymi pojęciami na oznacze-
nie podmiotu prywatnego, których znaczenie uzależniono od określonej fazy postępowania
koncesyjnego. Zatem, podmiot, który złożył wniosek o zawarcie umowy koncesji nazywany
jest Kandydatem (art. 1 pkt. 3) Ustawy o koncesji). Podmiot, który złożył ofertę – Oferentem
(
art. 1 pkt. 4) Ustawy o koncesji). Dopiero, podmiot, z którym zawarto umowę koncesji, uzna-
wany jest za Koncesjonariusza (art. 2 pkt. 2) Ustawy o koncesji).
UWAGA!
Ustawa o koncesji wyraźnie definiuje obowiązki podmiotu prywatnego, w zależności od fazy
postępowania⁴¹. Koncesjodawca nie może zatem poprzez rozszerzenie definicji w ogłosze-
niu o postępowaniu zażądać, aby podmioty zainteresowane składały takie dokumenty jak
oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Może to wprowadzić w błąd
wszystkich zainteresowanych.
40.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 58.
41.
Por. A. Panasiuk „Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz”,
C. H. Beck, Warszawa, Warszawa, 2009 r., s. 43, M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-
-
Wódkowska, op. cit., s. 44–52.