26
Poradnik PPP
W obecnej postaci, koncesja na roboty budowlane i usługi została uregulowana akcie
prawnym z 2009 r. zwanym ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wcześniej
ramy współpracy podmiotów publicznych i partnerów prywatnych regulowała Ustawa PZP
(
tzw. „stara koncesja”) i obejmowała jedynie roboty budowlane.
I. Przedmiot koncesji
Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 Ustawy o koncesji ustawodawca definiuje koncesję jako
umowę o charakterze odpłatnym, w której koncesjonariusz zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlane-
go, w tym pobierania pożytków albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożyt-
ków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
Ustawa nie definiuje
sensu stricte
pojęcia koncesji ale wobec powyższego, należy przyjąć,
że przedmiotem koncesji są: roboty budowlane lub usługi.
W zakresie znaczenia tych pojęć ustawodawca odsyła do ich definicji sformułowanych
w Ustawie PZP (art. 2 pkt. 5–7 Ustawy o koncesji):
roboty budowlane
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowla-
nych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane albo
realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określony-
mi przez zamawiającego (art. 2 pkt. 8) Ustawy PZP);
W myśl art. 3 pkt. 7 Ustawy – Prawo budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć
budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiek-
tu budowlanego.
Obiektem budowlanym będzie natomiast budynek wraz z instalacjami i urządzeniami tech-
nicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzenia-
mi oraz obiekty małej architektury (art. 3 pkt. 1 Ustawy – Prawo budowlane).
usługi
wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub do-
stawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a (art. 2
pkt. 10) Ustawy PZP).
Jako przykład przedmiotu koncesji na roboty budowlane można wskazać budowę drogi
publicznej, budowę parkingu, budowę basenu, remont obiektu użyteczności publicznej,
np. szkoły.
Przedmiotem koncesji na usługi może być zarządzanie obiektem użyteczności publicznej.
II. Koncesjodawca
Zgodnie z art. 3 Ustawy o koncesji należy rozumieć następujące podmioty lub grupę
podmiotów:
a) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej;