25
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
UWAGA!
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPP, powołanie Spółki PPP przez podmiot publicz-
ny i partnera prywatnego nie jest obligatoryjną formą realizacji PPP w rozumieniu Ustawy
o PPP. Do swobodnej decyzji partnerów należy określenie, które z możliwych rozwiązań
będzie bardziej adekwatne w danej sytuacji (PPP kontraktualne czy PPP instytucjonalne). Roz-
strzygnięcie powyższej kwestii powinno zostać dokonane w oparciu o szczegółową analizę
konkretnego przypadku (specyfiki inwestycji) oraz ustalenie czy realizacja danego przedsię-
wzięcia wymaga tworzenia dodatkowych struktur.
X. Umowa o PPP
Zgodnie z art. 7 Ustawy o PPP poprzez umowę o PPP partner prywatny zobowiązuje się
do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części
wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny
zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności po-
przez wniesienie wkładu własnego.
Artykuł 7 Ustawy o PPP, oprócz legalnej definicji umowy o PPP, określa również jej elementy
obligatoryjne, do których zalicza:
zasadę ustalania wynagrodzenia partnera prywatnego w zależności od rzeczywistego
wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu PPP (art. 7 ust. 2),
skutki nienależytego wykonania oraz niewykonania zobowiązania, w szczególności
kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki PPP (art. 7
ust. 3).
W świetle wymogów stawianych Ustawą o PPP do
essentialia negotii
każdej umowy o PPP
należą także postanowienia dotyczące:
wkładów własnych (art. 7 ust. 1 oraz art. 9 Ustawy o PPP),
podziału zadań i ryzyk między stronami umowy o PPP (art. 1 ust. 2 Ustawy o PPP),
zasad powołania spółki PPP, jeżeli przewiduje się zamiar realizacji przedsięwzięcia
w tej formule (art. 14 Ustawy o PPP),
sposobu sprawowania bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez podmiot pu-
bliczny (art. 8 Ustawy o PPP),
zasad wnoszenia i rozliczania składników majątkowych (art. 9 i 11 Ustawy o PPP),
zakazu istotnych zmian postanowień umowy o PPP w stosunku do treści oferty (art. 13
Ustawy o PPP).
PAMIĘTAJ!
Niezależnie od przepisów Ustawy o PPP, w zakresie nieuregulowanym przepisami
tej Ustawy, do umowy o PPP zastosowanie znajdą również przepisy Ustawy PZP
lub przepisy Ustawy o koncesji (art. 4 Ustawy o PPP).
KONCESJA
Ustawa o koncesji, podobnie jak Ustawa o PPP, jest prawnym instrumentem realizacji długo-
terminowych przedsięwzięć, mających charakter inwestycji publicznych.