24
Poradnik PPP
W praktyce, dla prawidłowej alokacji ryzyka pomiędzy stronami umowy, tworzy się tzw. ma-
tryce ryzyk zawierające wszystkie najistotniejsze dla danego przedsięwzięcia ryzyka mogą-
ce wystąpić w okresie trwania umowy o PPP. Każdy z potencjalnych partnerów współpracy
powinien mieć możliwość odniesienia się do przygotowanego dokumentu (np. na etapie
negocjacji/dialogu), tak aby w konsekwencji wyboru najkorzystniejszych rozwiązań moż-
na było sporządzić ostateczny podział ryzyk. Tak przygotowana matryca może stanowić
załącznik do umowy o PPP.
IX. Spółka PPP
Przeprowadzenie przedsięwzięć PPP możliwe jest nie tylko poprzez wspólne działanie dwóch
odrębnych podmiotów na podstawie umowy o PPP, ale również poprzez zawiązanie przez
oba podmioty spółki celowej, o której mowa w art. 14 Ustawy o PPP (Spółki PPP).
Wspomniany artykuł wskazuje enumeratywnie typy spółek prawa handlowego, które mogą
być zawiązane w celu realizacji umowy o PPP. Są to: spółka kapitałowa (spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), spółka komandytowa lub spółka komandytowo-ak-
cyjna, przy założeniu, że podmiot publiczny nie będzie w takiej spółce komplementariuszem.
Utworzona na mocy umowy o PPP Spółka PPP może być zawiązana wyłącznie w celu jej
wykonania, a przedmiot działalności tej spółki nie może wykraczać poza zakres określony
w umowie o PPP (art. 14 ust. 2 Ustawy o PPP). Tym samym, czas trwania umowy Spółki PPP
powinien być ograniczony jedynie ramami czasowymi obowiązywania umowy o PPP i być
ściśle skorelowany z jej przedmiotem.
Powyższe nie oznacza jednak, że przedmiot działalności Spółki PPP nie może być węższy
niż zakres przewidziany w umowie o PPP. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku
zamiaru powołania Spółki PPP do realizacji określonego etapu przedsięwzięcia (np. do prze-
prowadzenia procesu inwestycyjnego). Wówczas, po wypełnieniu celu, w jakim Spółka PPP
została powołana powinna ona ulec rozwiązaniu a umowa o PPP może nadal obowiązywać.
Zmienia się zatem jedynie formuła organizacyjna (wykonawcza) realizacji przedsięwzięcia.
W przypadku utworzenia Spółki PPP, umowa spółki staje się umową wykonawczą dla re-
alizacji i zarządzania przedsięwzięciem określonym w umowie o PPP, która staje się przez
to formą umowy pomiędzy wspólnikami.
WAŻNE!
W przypadku realizacji określonego zadania przez podmiot publiczny i partnera prywat-
nego w formule spółki (kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) istotny jest
zakres udziału inwestora prywatnego w realizacji całego przedsięwzięcia.
Zawsze wtedy, gdy celem prowadzonego postępowania ma być wybór inwestora
prywatnego do realizacji przedsięwzięcia wpisującego się w ustawową definicję
partnerstwa publiczno-prywatnego
(
art. 1 ust. 2, art. 7 oraz art. 2 pkt. 4 Ustawy o PPP)
to wybór partnera prywatnego winien się odbyć zgodnie z przepisami Ustawy
o PPP.
Zatem, zawsze wtedy gdy struktura danego projektu cechować się będzie podziałem
zadań i ryzyk pomiędzy strony kontraktu, przy czym podmiot publiczny będzie co najmniej
współfinansować przedsięwzięcie, którego realizacja połączona jest z utrzymaniem i/lub
zarządzaniem składnikiem majątkowym będącym własnością publiczną, to wówczas zaktu-
alizuje się wymóg zastosowania regulacji Ustawy o PPP.