23
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
ze strony podmiotu publicznego nie mogą być stałe, a uzależnione od ryzyka ponoszonego
przez partnera prywatnego i jakości świadczonych usług³⁵.
Przykłady wynagrodzenia:
Pożytki – opłaty wnoszone przez użytkowników infrastruktury (np. opłata za przejazd
koleją, opłata za wstęp na basen, opłata z tytułu opłat parkingowych, opłata za udział
w imprezie na stadionie sportowym, opłata za czynsz najmu)³⁶;
Zapłata sumy pieniężnej³⁷: wydatki na pokrycie części kosztów budowy, dopła-
ty do ceny (np. dopłata do ceny biletu wstępu na basen), wykup określonych usług
(
np. wykup zajęć nauki pływania dla dzieci).
W doktrynie wskazuje się, że wynagrodzeniem może być również: zobowiązanie podmiotu
publicznego w postaci umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub zgoda podmiotu pu-
blicznego na wykorzystanie składnika majątkowego w celu uzyskiwania określonych w umo-
wie o PPP korzyści majątkowych³⁸.
PAMIĘTAJ!
Wynagrodzenie nie jest tożsame z wkładem własnym!
Wynagrodzenie partnera prywatnego
jest świadczeniem wzajemnym, uzależ-
nionym od faktycznej użyteczności i dostępności obiektu, de facto – uzależnionym
od wyników pracy partnera prywatnego i jego zaangażowania (jakość wykonanych
prac budowlanych i świadczonych usług na obiekcie będzie się przekładała na uzyski-
wane przez partnera prywatnego przychody).
Wkład własny
jest świadczeniem podmiotu publicznego lub partnera prywatne-
go, które nie jest uzależnione od wysokości zaangażowania któregokolwiek z tych
podmiotów.
VIII.Ryzyko
Ryzyko to możliwość wystąpienia niekorzystnych odchyleń od prognozowanych wartości,
tj. wartości niższych od zakładanych, którego skutek jest wyliczony w pieniądzu i wymaga
pokrycia finansowego³⁹.
Podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym stanowi
o istocie nawiązania współpracy w formule PPP. Jest to kluczowy element definicji PPP, która
powinna znaleźć odzwierciedlenie w samym kontrakcie umowy o PPP.
35.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 355., E. Yescombe, op. cit., s. 325–326, B. Korbus (red.), op. cit., s. 43.
36.
Por. M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, op. cit., s. 38–39, M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski,
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 225, 230.
37.
Należy podkreślić, że możliwa jest również sytuacja, w której w całości wynagrodzenie pochodzi od pod-
miotu publicznego w formie zapłaty sumy pieniężnej (por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski,
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 231).
38.
Por. tamże, s. 346–347.
39.
Definicja opracowana na podstawie definicji ryzyka w: M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Usta-
wa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 106, M. Moszoro, op. cit., s. 67,