22
Poradnik PPP
Jest to wyliczenie przykładowe, w związku z czym nie ma przeszkód, aby wkład własny
został wniesiony w innej formie (np. darowizna, zamiana).
Istotne przepisy dotyczące form wniesienia wkładu własnego w postaci nieruchomości za-
wiera również Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Po pierwsze, wprost upoważniła
podmioty publiczne (Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego)
³⁴
do nieod-
płatnego przekazywania nieruchomości partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa
w art. 14 ust. 1 Ustawy o PPP, na czas realizacji przedsięwzięcia PPP (art. 13 ust. 1a). Po dru-
gie, wprowadziła możliwość bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniem,
że wybór partnera prywatnego nastąpił zgodnie z art. 4 ust. 1 lub 2 Ustawy o PPP (art. 37
ust. 2 pkt. 11). Po trzecie, pozwoliła partnerowi prywatnemu (lub spółce PPP) na skorzystanie
z bonifikaty od ceny ustalonej jako wartość sprzedawanej nieruchomości, jeżeli sprzedaż
stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego (art. 68a ust. 1). Wreszcie, przy-
znała partnerowi prywatnemu prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej wkład własny
podmiotu publicznego (lub spółki PPP) w przypadku zamiaru jej sprzedaży (art. 109 ust. 3
pkt. 7).
Ważne jest, że sprzedaż nieruchomości na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której
mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o PPP, zawsze odbywa się z prawem odkupu, którego wy-
konanie może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od zakończenia czasu trwania umowy o PPP.
W razie wykonania prawa odkupu przez podmiot publiczny partner prywatny zobowiąza-
ny jest zwrócić własność (bądź posiadanie) nieruchomości na rzecz podmiotu publicznego
za zwrotem ceny, z uwzględnieniem jej waloryzacji.
VII. Wynagrodzenie
Ustawa o PPP nie zawiera definicji wynagrodzenia partnera prywatnego. W tym kontekście
należy się odnieść do art. 4 cytowanej ustawy, który pośrednio wskazuje, że wynagrodze-
niem partnera prywatnego może być:
wyłącznie prawo do pobierania pożytków, lub
przede wszystkim prawo do pobierania pożytków + zapłata sumy pieniężnej, lub
przede wszystkim zapłata sumy pieniężnej + prawo do pobierania pożytków, lub
wyłącznie zapłata sumy pieniężnej.
Uzyskiwanie całości wynagrodzenia z prawa do pobierania pożytków, w zasadzie będzie
możliwe wyłącznie w przypadku przedsięwzięć rentownych i samofinansujących się, które
gwarantują partnerowi prywatnemu odpowiedni zysk (wodociągi i kanalizacja, energety-
ka) lub ze zmienną stopą rentowności (obiekty sportowo-rekreacyjne) ale przy jednoczesnej
możliwości eksploatacji składnika majątkowego związanego z głównym przedmiotem part-
nerstwa (możliwość budowy dodatkowej powierzchni handlowej, typowo komercyjnej).
Niezależnie od sposobu ukształtowania wynagrodzenia partnera prywatnego w każdym
przypadku powinno być ono uzależnione od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej
dostępności przedmiotu PPP (art. 7 Ustawy o PPP). Oznacza to, że ewentualne płatności
34.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.