21
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
Definicja przedsięwzięcia jest bardzo pojemna. Przepis art. 2 pkt 4 Ustawy o PPP posługuje
się w szeroki sposób pojęciami prawa cywilnego, tj. otwiera katalog przedsięwzięć na wszel-
kie dziedziny i rodzaje świadczeń partnera prywatnego.
PAMIĘTAJ!
Aby wszystkie wyżej wspomniane działania partnera prywatnego, dotyczące realizacji wy-
branej inwestycji mogły być realizowane w formule PPP muszą być połączone z utrzymaniem
lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest przedmiotem PPP, przez partnera pry-
watnego. Dopiero wówczas PPP będzie możliwe do zastosowania.
VI. Wkład własny
Jednym z elementów współpracy nawiązanej w ramach PPP jest wniesienie przez strony wkła-
du własnego, który Ustawa o PPP definiuje jako świadczenie podmiotu publicznego lub part-
nera prywatnego polegające w szczególności na:
a) poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat
do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia,
b) wniesienie składnika majątkowego.
Jako przykład wkładu własnego można tutaj wymienić:
sfinansowanie części kosztów inwestycyjnych (kosztów budowy, kosztów remontu, kosz-
tów modernizacji),
sfinansowanie części kosztów utrzymania i/lub zarządzania (dopłata do kosztów eks-
ploatacyjnych wybudowanego w ramach PPP obiektu, dopłata do czynszu najmu loka-
lu, dopłata do podatku od nieruchomości) ³²,
wniesienie nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja,
wniesienie istniejącej infrastruktury lub urządzenia (sieć wodno-kanalizacyjna, budynek
użyteczności publicznej, środek transportu),
wniesienie dokumentacji związanej z realizowanym przedsięwzięciem (dokumentacja
projektowa, dokumentacja techniczna, dokumentacja geodezyjno – kartograficzna)
wniesienie określonych praw majątkowych (koncesje, licencje, patenty).
Istotne jest przy tym, że wkład własny może wnieść w ramach danego przedsięwzięcia za-
równo podmiot publiczny, jak też partner prywatny.
Termin wkładu własnego nie pojawia się w samej definicji legalnej przedmiotu PPP ale w kon-
tekście art. 9 i 12 Ustawy o PPP stanowi warunek
sine qua non
prowadzenia współpracy
międzysektorowej w formie PPP
³³
.
Art. 9 Ustawy o PPP określa sposób i formę wniesienia wkładu własnego w postaci składnika
majątkowego, wskazując m.in. na sprzedaż, użyczenie, użytkowanie, najem albo dzierżawę.
32.
Analizę pojęcia „dopłat” por. w: M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, op. cit., s. 87–88.
33.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s.198