20
Poradnik PPP
Zgodnie z art. 46 §1 KC nieruchomościami będą nieruchomości gruntowe (grunty), nieru-
chomości budynkowe (budynki – jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny
od gruntu przedmiot własności), nieruchomości lokalowe (lokale) i nieruchomości rolne.
Do części składowych nieruchomości art. 48 KC zalicza w szczególności budynki i inne urzą-
dzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia
lub zasiania.
Pojęcie przedsiębiorstwo zostało z kolei zdefiniowane w art. 551 KC jako zorganizowany
zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej (przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym). Obejmuje ono
w szczególności:
1)
oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa
przedsiębiorstwa);
2)
własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyro-
bów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3)
prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz
prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków
prawnych;
4)
wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5)
koncesje, licencje i zezwolenia;
6)
patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7)
majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8)
tajemnice przedsiębiorstwa;
9)
księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
KC nie zawiera definicji rzeczy ruchomej, przyjmuje się jednak, że ruchomościami są wszyst-
kie rzeczy, tj. przedmioty materialne niebędące nieruchomościami.
Pojęcie prawa majątkowego również nie ma swojej definicji w KC. W doktrynie do praw
majątkowych zalicza się m.in.: prawa rzeczowe, wierzytelności, prawa na dobrach niemate-
rialnych o charakterze majątkowym.
V. Przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie zgodnie z art. 2 pkt. 4) Ustawy o PPP, oznacza:
budowę lub remont obiektu budowlanego,
świadczenie usług,
wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządze-
nia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub
inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątko-
wym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego
lub jest z nim związany.