19
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
Następną w kolejności kategorią podmiotów publicznych, według ustawy o PPP, są osoby
prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym
niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Oznacza to, że w PPP jako pod-
miot publiczny mogą uczestniczyć spółki komunalne²⁶, ale również podmioty takie jak: PKP
Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o., „Porty Lotnicze”, Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności
Publicznej Poczta Polska²⁷.
Podmiotami publicznymi mogą być również związki jednostek sektora finansów publicznych
i podmiotów prawa publicznego²⁸.
III. Partner prywatny
Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o PPP, przez partnera prywatnego należy rozumieć przedsię-
biorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego.
Ustawa o PPP nie zawiera samoistnej definicji przedsiębiorcy ani też nie wskazuje żadnego
innego przepisu, według którego należałoby to pojęcie definiować. W doktrynie przyjmuje
się, że należy stosować definicję przedsiębiorcy ujętą w Ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej²⁹, zgodnie z którą przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jed-
nostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców
uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej (art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Przedsiębiorcą jest
np. spółka prawa handlowego, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe³⁰.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym, każdy z tych podmiotów musi posiadać status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy
zagranicznego.
IV. Składnik majątkowy
Pojęcie składnika majątkowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt. 3 Ustawy o PPP. Zgodnie
z jego brzmieniem przez składnik majątkowy należy rozumieć nieruchomość, część składo-
wą nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, rzecz ruchomą oraz prawo
majątkowe.
W zakresie definicji poszczególnych elementów składnika majątkowego należy się odwołać
do przepisów KC³¹.
terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. Wszystkie wymienione jednostki
budżetowe, tj. państwowe i gminne podlegają pod kategorię jednostki budżetowej.
26.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 167.
27.
Por. tamże, s. 164.
28.
Por. tamże, s. 167.
29.
Por. tamże, s. 173.
30.
Por. tamże, s. 174.
31.
Por. Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 1180), s. 10 uzasadnienia.