18
Poradnik PPP
na rzecz realizacji przedsięwzięcia
²²
.
Podstawową formą współdziałania podmiotu publicz-
nego jest wniesienie wkładu własnego
²³
.
II. Podmiot publiczny
Podmiot publiczny zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy o PPP, oznacza:
a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
b) inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu zaspokajania
potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani han-
dlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub
wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
finansują ją w ponad 50% lub
posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub
zarządzającego.
Zatem podmiotami publicznymi są²⁴ np.: organy władzy publicznej, w tym organy admini-
stracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz ich związki, gminy, po-
wiaty i samorząd województwa,
oraz również
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe,
fundusze celowe, państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, państwowe lub samorządowe in-
stytucje kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego i zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska Akademia
Nauk, czy inne państwowe lub samorządowe osoby prawne tworzone na odstawie odręb-
nych ustaw w celu wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków
i spółek handlowych (np. instytucje filmowe).
Zgodnie z art. 2 pkt. 1) lit. a) Ustawy o PPP w zw. z art. 9, 11 i 12 Ustawy o finansach publicz-
nych podmiotem publicznym będą również państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie
jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki
z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budże-
tu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego (np. Komenda Wojewódzka
Policji, Urząd Skarbowy)²⁵.
22.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 104.
23.
Por. B. Korbus (red.), op. cit., s. 39.
24.
Por. M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa, 2006, s. 68–75, Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa
o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 151–160, B. Korbus (red.), op. cit., s. 59–60.
25.
Inaczej B. Korbus (red.), praca zbiorowa, str. 60. Jednak zgodnie z art. 9 pkt. 3) Ustawy o finansach pu-
blicznych do jednostek sektora finansów publicznych zalicza się jednostki budżetowe, przez które należy
rozumieć zgodnie z art. 11 ustawy: jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą
osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachu-
nek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie
z art. 12 Ustawy jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują ministrowie, kierownicy urzędów centralnych,
wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw (wówczas tak utworzone jednost-
ki będą nosiły nazwę państwowych jednostek budżetowych) oraz organy stanowiące jednostek samorządu