17
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
Przydatne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
C-107/98 Teckal z 18 listopada 1999 r., C-337/98, Komisja przeciwko Francji z dnia
5
października 2000 r., C-324/98 Teleaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH
v. Telekom Austria AG, z dnia 7 grudnia 2000 r., C-358/00 Buchhandler-Yereinigung GmbH
v. Saur GmbH & Co. KG, D/e Deutsche Bibliothek, z dnia 30 maja 2002 r., C-247/02
Sintesi SpA v. Autorita per la Yigilanza sui Lavori Pubblici z dnia 7 października 2004 r.,
C-26/03 Stadt Halle and RPL Lochau z 11 stycznia 2005 r., C-84/03 Komisja v Hiszpania,
z dnia 13 stycznia 2005 r., C-458/08 Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen i Stadtwer-
ke Brixen AG z dnia 1 marca 2005 r., C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname)
v. Comune di Cingia de’ Botti z dnia 21 lipca 2005 r., C-323/03 Komisja Wspólnot Europej-
skich v. Królestwo Hiszpanii, wyrok z dnia 9 marca 2006 r., C-382/05 Komisja WE v. Rep.
Włoska z dnia 18 lipca 2007 r.
1.3.3
Inne skróty
Podręcznik
niniejszy poradnik „PPP w inwestycjach sportowo-rekreacyjnych”;
PPP
partnerstwo publiczno-prywatne;
Spółka PPP
spółka, o której mowa w art. 14 Ustawy o PPP;
umowa o PPP
umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym;
art.
artykuł;
Dz. U
. –
Dziennik Ustaw;
Dz. U. U.E.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
m.
i
n.
między innymi;
np.
na przykład;
Nr
numer;
por.
porównaj;
rozdz.
rozdział;
s.
strona;
ust.
ustęp.
1.3.4
Definicje pojęć z zakresu PPP i koncesji
PPP
sensu stricto
Przez PPP
sensu stricto
należy rozumieć współpracę podmiotu publicznego i partnera prywat-
nego nawiązaną w oparciu o przepisy Ustawy o PPP.
I. Przedmiot PPP
Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 Ustawy o PPP przedmiot PPP oznacza wspólną realizację
przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i part-
nerem prywatnym.
Jest to podstawowa cecha, która odróżnia PPP od tradycyjnego zamówienia publicznego,
zakładająca współdziałanie podmiotu publicznego z partnerem prywatnym w trakcie reali-
zacji przedsięwzięcia, co najmniej poprzez wniesienie wkładu własnego i zapłatę wynagro-
dzenia na rzecz partnera prywatnego. Podmiot publiczny nie nabywa wyłącznie przedmiotu
partnerstwa za odpowiednie wynagrodzenie, a wspólnie z partnerem prywatnym działa