16
Poradnik PPP
W chwili obecnej, organy Unii Europejskiej wydały szereg dokumentów dotyczących part-
nerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, z których do najważniejszych zaliczyć należy:
Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie udanego partnerstwa publiczno-prywatnego,
styczeń 2003 r.;
Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
zwiększania znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych (COM (2009)615);
Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw publiczno-pry-
watnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji
z 15 listopada 2005 r., COM (2005)569;
Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego doty-
czącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych
partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) z dnia 5 lutego 2008 r. (Dz. Urz. UE C 91
z 12 kwietnia 2008 r., s. 4);
Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie interpretacji prze-
pisów dotyczących udzielenia koncesji na podstawie prawa unijnego (Dz. Urz. UE C
121/02, 27
kwietnia 2000 r., s. 14–21);
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz
prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji z dnia 26 paździer-
nika 2006 r.;
Zielona Księga
Zielona Księga partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólno-
towego w zakresie zamówień publicznych i komisji, wydana przez Komisję Wspólnot
Europejskich z dnia 30 kwietnia 2004 r. (COM (2004) 327, Bruksela, 2004 r.);
Dyrektywa Sektorowa
Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. UE L 134 z 30 kwietnia
2004
r., s. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 06, t. 7);
Dyrektywa Klasyczna
Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 06, t. 7);
Decyzja EUROSTAT
Nowa Decyzja EUROSTAT w sprawie deficytu i długu – po-
stępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego z dnia 11 lutego 2004 r.
(
ang. New decision of EUROSTAT on deficyt and debt – Treatment of public – private
partnerships);
Podręcznik MGDD
Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych – Implementacja ESA95 (ang. Manual on Government Deficyt and Debt
Implementation of ESA95);
Rozporządzenie Rady ESA 95
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 z dnia
25
czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków i regionalnych
we Wspólnocie (Dz. U. L 310z 30.11.1996, str. 1).