15
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651,
z późn. zm.);
Ustawa o koncesji
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budow-
lane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.);
Ustawa o NIK
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(
Dz. U. z 2012 r., Nr 82 j. t.);
Ustawa o PIT –
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 361 j. t.);
Ustawa o PPP
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.);
Ustawa o RIO
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra-
chunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577, z późn. zm.);
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447
z późn. zm.);
Ustawa o zasadach polityki rozwoju
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa z dnia 16 kwietnia
1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.);
Ustawa o VAT
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(
Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
Ustawa – Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(
Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1653 z późn. zm.);
Ustawa PZP
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
1.3.2
Przegląd wybranych aktów prawa wspólnotowego
Prawo wspólnotowe nie zawiera żadnych wiążących regulacji dotyczących partnerstwa
publiczno-prywatnego ani na poziomie prawa pierwotnego (np. Traktat ustanawiającyWspól-
notę Europejską)
²¹
,
ani prawa pochodnego (przede wszystkim rozporządzeń i dyrektyw).
Brak przepisów prawa wspólnotowego bezpośrednio regulujących problematykę partner-
stwa publiczno-prywatnego wpływa jednak na podejmowane działania Komisji Europejskiej,
która od kilku lat aktywnie promuje partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej
poprzez wydawanie niewiążących aktów prawa pochodnego (tzw.
soft law
)
oraz Zielone
Księgi.
21.
Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864.