14
Poradnik PPP
1.3
Specyfika PPP w Polsce – ustawodawstwo
polskie i europejskie (Unii Europejskiej),
definicje pojęć (słowniczek terminów)
1.3.1
Przegląd wybranych aktów prawa krajowego
Do najważniejszych aktów prawa krajowego nawiązujących do tematyki partnerstwa publicz-
no-prywatnego (bezpośrednio i pośrednio) należy zaliczyć:
Konstytucja
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(
Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
KC
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.
93
z późn. zm.);
KSH
Ustawa z dnia 15września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
Prawobudowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.);
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1564/2005
Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 1564/2005 z 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do pu-
blikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami
2004/17/
WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 2005
Nr 257, s. 1 z późn. zm.);
Rozporządzenie w sprawie programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072);
Rozporządzenie w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi
Rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o kon-
cesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 39 poz. 311);
Ustawa o autostradach płatnych
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o au-
tostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., Nr 931 j. t.);
Ustawa o cenach
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97,
poz. 1050, z późn. zm.);
Ustawa o CIT
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
Ustawa o gospodarce komunalnej
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospo-
darce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236);