13
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
Udział sektora kultury i rekreacji w rynku PPP ogółem różni się w zależności od państwa
oraz analizowanego roku. Przykładowo w 2008 r. w sektorze tym zawarto 26% umów PPP
w Niemczech (27 projektów)
²⁰
.
W tym czasie był to drugi pod względem liczby zawartych
umów, po edukacji, sektor w którym zawierano umowy PPP w tym państwie.
Ogółem w Europie sektorem ze zdecydowanie największą wartością umów w pierwszej po-
łowie 2012 r. był sektor transportowy (zawarto 6 umów o łącznej wartości 2,9 mld EUR).
Umowy te dotyczyły m.in.:
modernizacji 4-kilometorwego odcinka obwodnicy Gandawy w Belgii
sfinansowania, realizacji oraz utrzymania floty 102 miejskich autobusów hybrydo-
wych w Dijon we Francji (umowa na 16,5 roku, mechanizm wynagrodzenia bazujący
na opłatach za dostępność)
rozbudowy portu w Rotterdamie (wartość umowy: ok. 720 mln EUR)
realizacji Kolei Wysokich Prędkości na trasie długości 90 km pomiędzy Nimes a Mont-
pellier we Francji (wartość umowy: 1,8 mld EUR, umowa na 25 lat z wynagrodzeniem
partnera prywatnego opartym na opłacie za dostępność).
Sektor rekreacji i kultury plasował się pod względem wartości zawartych umów na 6. miejscu.
ogólne usługi publiczne
energetyka
służba zdrowia
rekreacja i kultura
mieszkalnictwo i usługi społeczne
ochrona środowiska
porządek publiczny i bezpieczeństwo
edukacja
transport
49%
18%
12%
8%
5%
4%
3% 1%
0%
Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych sektorów w ogólnej wartości zawartych umów PPP
w I poł. 2012 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie EPEC
Jeśli chodzi o państwo z największą łączną wartością transakcji zrealizowanych w formule
PPP to w pierwszym półroczu 2012 r. była nim Francja (11 umów o łącznej wartości 2,9 mld
EUR). Natomiast w Wielkiej Brytanii zawarto najwięcej umów typu PPP (16 umów o łącznej
wartości 1,7 mld EUR). Poza wymienionymi krajami jeszcze w pięciu krajach dokonano sku-
tecznego zamknięcia finansowania projektów PPP w omawianym okresie – były nimi Holan-
dia, Hiszpania, Niemcy, Belgia oraz Portugalia.
20.
The market for Public-Private Partnerships in Germany, prezentacja Partnerschaften Deutschland