143
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
6
Spis wykresów, schematów i tabel
Spis wykresów
Wykres 1. Wartość i liczba zawieranych umów PPP w Europie w latach 2003–2012 ..........................................................12
Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych sektorów w ogólnej liczbie zawartych umów PPP w I poł. 2012 roku ........12
Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych sektorów w ogólnej wartości zawartych umów PPP w I poł. 2012 roku .....13
Wykres 4. Liczba ogłoszeń w 2011 r. w podziale na sektory gospodarcze ...........................................................................31
Wykres 5. Obiekty sportowo-rekreacyjne będące przedmiotem postępowań PPP w Polsce...................................................32
Wykres 6. Ogłoszenia o postępowaniach w sektorze rekreacyjno-sportowym w podziale na rodzaj PPP ...........................32
Spis schematów
Schemat 1. Modele realizacji przedsięwzięć na świecie............................................................................................................41
Schemat 2. PPP w trybie Ustawy o koncesji.................................................................................................................................75
Schemat 3. PPP w trybie Ustawy Pzp ...........................................................................................................................................76
Schemat 4. PPP instytucjonalne – spółka PPP ..............................................................................................................................77
Schemat 5. PPP kontraktualne .......................................................................................................................................................78
Schemat 6. PPP z wykorzystaniem dzierżawy.............................................................................................................................79
Schemat 7. PPP z wykorzystaniem użytkowania..........................................................................................................................79
Schemat 8. PPP z wykorzystaniem sprzedaży.............................................................................................................................80
Schemat 9. Różnice między PPP a koncesją ................................................................................................................................93
Schemat 10. Struktura projektu PPP w Lille ............................................................................................................................... 128
Schemat 11. Model DBFM w Radomiu..................................................................................................................................... 136
Schemat 12. Model przedsięwzięcia w Olsztynie................................................................................................................... 137
Spis tabel
Tabela 1. Przykładowa skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki finansowe............................................................................67
Tabela 2. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki czasowe ....................................................................................................68
Tabela 3. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki refutacyjne (niekorzystne relacje w mediach)........................................68
Tabela 4. Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka ...........................................................................................68
Tabela 5. Podział ryzyka...............................................................................................................................................................82