142
Poradnik PPP
PPP w statystyce – podział ryzyk i raportowanie zobowiązań
,
EPEC, grudzień 2011
Przedsięwzięcia BOT (Buduj – Eksploatuj – Przekaż) w rozwoju infrastruktury Komunalnej
Poradnik
,
Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa, 1999
Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych, Fundusze
strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny
.
Raport końcowy przedło-
żony przez TRT Trasporti e Territorio oraz CSIL Centre for Industrial Studies 16.6.2008 r.,
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.
Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce Aktualizacja
,
kance-
laria doradztwa gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz, Warszawa 2012
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia
i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209 z 2.8.1997)
Ścieżka dojścia” podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP
,
opraco-
wanie zbiorowe, niepublikowane, Centrum PPP,
The market for Public-Private Partnerships in Germany
,
prezentacja Partnerschaften
Deutschland
Wystąpienie Pana Ministra Rafała Baniaka na konferencję „PPP w przestrzeni miejskiej”
15.11.2011
r. –