141
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Panasiuk A.,
Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Komentarz,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009
Perzanowska-Zamajtys M.
Europejski samorząd terytorialny
w:
Integracja europejska. Wpro-
wadzenie
,
wyd. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa, 2002 r.
Tryc G.,
Metodyka wykonania Modelu Porównawczego Sektora Publicznego (PSC) dla
projektu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
,
Warszawa, grudzień 2010 r.
Wiktorowska A.
Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjno-
prawne
,
wyd. Liber, Warszawa, 2002
Yescombe E.,
Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania,
Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2008
Inne:
Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów
,
Aon Polska Spółka z o. o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
.
gov.pl/Poradnik_inwestora/Sektory/Gospodarka_odpadami/Documents/Podrecznik_ana-
liza_ryzyka_180111.pdf.
Market Update Review of the European PPP Market, First half of 2012
,
EPEC, September
2012
Nowa decyzja Eurostatu dotycząca deficytu i długu nr 18/2004 z 11 lutego 2004
Opłata za dostępność. Interpretacja prawna i finansowa pojęcia „opłata za dostępność”
wraz z opinią na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług
publiczny oraz klasyfikacji w budżetach podmiotów publicznych
,
Raport opracowany na zle-
cenie MRR przez Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce, Ernst
&
Young Audit sp. z o.o., 23 marca 2012r.
Partnerships Victoria Public Sector Comparator Technical Note, Guidance Material
,
June
2001,
Department of Treasury and Finance, State of Victoria, Australia wraz z uzupełnieniem
z 2003 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych
,
Ministerstwo
Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005
Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku
,
Podręcznik o partnerstwie publiczno prywat-
nym opracowany w ramach projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządo-
wej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi”, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
/, Investment Support Agata Kozłowska
Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Kołeckiego z 10.03.2011 r.
w sprawie rozporządzenia z 23.12.2010 r. –
Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych – Implementacja
ESA95
,
Edycja 2012