140
Poradnik PPP
5
Bibliografia
Publikacje książkowe:
Bejm M. (red.), Bogdanowicz P., Piotrowski P.,
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2009
Bejm M. (red.), Bogdanowicz P., Piotrowski P., Słok-Wódkowska M.,
Ustawa o koncesji na ro-
boty budowlane lub usługi. Komentarz
,
C. H. Beck, Warszawa, 2011
Błaś, Boć J., Jeżewski J.,
Administracja publiczna,
Wrocław 2003, 2004
Brzozowska K.,
Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery
,
Wydawni-
ctwo CeDeWu.PL, Warszawa 2006
Delmon J.,
Private Sector Investment in Infrastructure. Project Finance, PPP Projects and Risk
,
The World Bank and Kluwer Law International, 2009
Izdebski H.
Historia administracji
,
wyd. Liber, Warszawa, 1999
Izdebski H., Kulesza M.,
Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne
,
wyd. Liber, Warsza-
wa, 1999
Kopańska A., Bartczak A., Siwińska-Gorzelak J.,
Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty
prywatne w realizacji zadań publicznycvh sektora wodno-kanalizacyjnego
,
Cedewu, War-
szawa, 2008
Korbus B. (red.), praca zbiorowa,
Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik
,
Urząd Zamó-
wień Publicznych, Warszawa, 2010
Korbus B., Strawiński M.,
Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań
publicznych,
Wydanie 2, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009
Korczyński T., Kozłowska A., Kozłowski K., Mednis A., Nowaczek A.,
Koncesja na roboty
budowla lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych,
Wydawnictwo
ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
Kozłowska A.
Kontrola partnera prywatnego
,
Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 3
z 2006 r.
Kulesza M., Bitner M., Kozłowska A.,
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komen-
tarz
,
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2006
Lipiec-Warzecha L.,
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz
,
LEX/el.,
2012,
stan prawny na dzień 26 lipca 2012 r.
Moszoro M.,
Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej
,
Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2010