139
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
i Aquapark były znaczące, o czym mówili sami kandydaci, jak i konsultowani mieszkańcy.
Warto podkreślić, iż Miasto nie „dorzucało” do projektu kolejnych elementów, nawet po-
bieżna analiza mapki i lokalizacji stadionu i basenu wskazuje, iż zadanie to wpisywało się
w spójną koncepcję rewitalizacji przestrzeni publicznej w centrum miasta.
Założenia podmiotu publicznego w zakresie opracowania MPZP po wyborze oferty naj-
korzystniejszej i na jej podstawie należy uznać za ciekawe rozwiązanie, niemniej jednak,
w przypadku Olsztyna wiązało się to z rykiem ekspozycji partnera prywatnego na konku-
rencję innych planowanych obiektów wielkopowierzchniowych, które planowane były na nie-
ruchomościach sprzedanych przez inne niż Miasto podmioty – m.in. Skarb Państwa oraz
Uniwersytet. Skala inwestycji, niesprzyjający czas niepewności co do rozwoju sytuacji gospo-
darczej i warunków finansowania inwestycji oraz ewentualna ekspozycja ze strony zdetermi-
nowanej konkurencji realizującej inwestycje na gruntach prywatnych, przełożyła się na brak
złożonych ofert, w dużo większym stopniu niż sam czas, tym bardziej, iż w trakcie negocjacji
poruszane były wszelkie aspekty prawne, finansowe i techniczne przedsięwzięcia a podsta-
wowy zakres funkcjonalny stadionu był jasny niemal od początku prowadzonych negocjacji.