138
Poradnik PPP
4.1.3
Słabe i mocne strony
Radom
Słabą stroną projektu PPP w Radomiu jest ograniczona możliwość komercjalizacji projek-
tu. W zasadzie potencjał rynkowy przedsięwzięcia wyznaczają same obiekty stadionu
i hali. Nie jest bowiem możliwe zaangażowanie partnera prywatnego do realizacji galerii
handlowej, której powstanie poprawiałoby strukturę wynagrodzenia partnera prywatnego
w przedsięwzięciu i ewentualnie generowałoby dodatkowy zastrzyk środków dla podmio-
tu publicznego ze sprzedaży tej nieruchomości partnerowi prywatnemu zainteresowanemu
np. budową galerii handlowej w sąsiedztwie, tak jak przewidywały to pierwotne założenia
przedsięwzięcia. Ograniczenie to wynika z wcześniejszych decyzji Miasta i oddaniu w użyt-
kowanie wieczyste gruntu w centrum Radomia pod realizację w najlepszym miejscu najwięk-
szej galerii handlowej. Wspomniana transakcja dokonana przez gminę „domknęła” rynek
nowoczesnej powierzchni handlowej.
W zakresie komercjalizacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę, iż zarówno hala, jak
i stadion są obiektami średniej wielkości, przez co w naturalny sposób ograniczana jest moż-
liwość zmaksymalizowania przychodów z tytułu prawa do nazwy każdego z obiektów.
Drugą słabą stroną projektu jest fakt, iż nie ma przyjętego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, co powoduje, że nawet niewielka część komercyjna, nie mówiąc już
o galerii handlowej, jest mocno uzależniona od decyzji rady miasta, która może nie dotyczyć
inwestycji zasadniczej wprost ale może ją ograniczyć.
Innym trudnym aspektem jest złożoność projektu, związana z budową w jednym przedsię-
wzięciu zarówno stadionu jak i hali. W tym kontekście decyzje miasta Radomia o wyłączeniu
z projektu budowy hali i jej realizacja z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu wydają się
być optymalne. Połączenie w jednym kompleksie stadionu i hali daje efekt synergii, nieste-
ty, w tym przypadku ograniczony pojemnością obu obiektów. Nawet mimo realizacji hali
w innej formule niż stadion, nie powinna być przekreślona natomiast możliwość spójnego
zarządzania przez jeden zespół, przez co będzie osiągnięta przewaga kosztowa w okresie
eksploatacji.
Zdecydowanie mocną stroną projektu w Radomiu jest właściwe w stosunku do możliwości
przejęcia ryzyka przez strony, ustrukturyzowanie projektu. Zamiarem podmiotu publicznego
jest takie ustrukturyzowanie projektu, aby uzyskać przewagę kosztową, wynikającą z wła-
ściwego rozłożenia ryzyka pomiędzy stronami. W przypadku tego przedsięwzięcia, ryzyko
popytu z części stadionowej zostaje po stronie podmiotu publicznego, natomiast większość
ryzyka budowy i większość ryzyka dostępności po stronie prywatnej.
Fakt, iż zdecydowana większość wynagrodzenia partnera prywatnego w projekcie radom-
skim będzie najprawdopodobniej pochodziła z płatności podmiotu publicznego nie należy
postrzegać jako słabej strony. Jest to klasyczny model, pożądany przez partnerów prywat-
nych w projektach, w których nie są w stanie efektywnie zarządzać ryzykiem popytu.
Olsztyn
Silną stroną projektu w Olsztynie z pewnością były walory komercyjne przedsięwzięcia.
Efekt synergii tworzony przez stadion, towarzyszącą mu infrastrukturę komercyjną, parkingi