12
Poradnik PPP
Wykres 1. Wartość i liczba zawieranych umów PPP w Europie w latach 2003–2012
WARTOŚĆ (MLN EUR)
LICZBA ZAWIERANYCH UMÓW
35
30
25
20
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
140
160
120
100
80
60
40
20
0
Volume in H1
Volume in H1
Liczba zawieranych umów
Źródło: EPEC
Najwięcej sfinalizowanych umów w pierwszej połowie 2012 r. dotyczyło sektora edukacji
(10
umów o łącznej wartości nieco ponad 1 mld EUR), w tym m.in. projekt budowy akademi-
ków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nottingham w Wielkiej Brytanii (umowa zawarta
na 40 lat).
W sektorze rekreacji i kultury w pierwszej połowie 2012 r. zawarto 7 umów o łącznej warto-
ści ok. 300 mln EUR (por. wykresy poniżej).
ogólne usługi publiczne
energetyka
służba zdrowia
rekreacja i kultura
mieszkalnictwo i usługi społeczne
ochrona środowiska
porządek publiczny i bezpieczeństwo
edukacja
transport
24%
17%
15%
12%
12%
7%
5%
5% 2%
Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych sektorów w ogólnej liczbie zawartych umów PPP
w I poł. 2012 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie EPEC
Warto wspomnieć, że w tym sektorze w 2011 r. zawarto umowę na będący obecnie w bu-
dowie Nice Eco Stadium (Allianz Riviera) w Nicei we Francji. Projekt o wartości ponad 200
mln EUR zakłada powstanie stadionu o docelowej pojemności 35 624 widzów oraz infra-
struktury towarzyszącej, m.in. 29 000 m
2
powierzchni handlowych, narodowego muzeum
sportu, parkingu podziemnego na 1 450 aut. Wykonawcą inwestycji jest firma Vinci.