137
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Olsztyn
Model przedsięwzięcia w Olsztynie jest złożony. Przedsięwzięcie składało się z dwóch części
czysto publicznej oraz komercyjnej, której powstanie związane było z uporządkowaniem
przestrzeni publicznej przy jednoczesnym uzyskaniu przewagi kosztowej zastosowanego
modelu. Kluczową kwestią w ramach przedsięwzięcia było dysponowanie nieruchomościami
przez partnera prywatnego, które wnoszone były przez podmiot publiczny jako wkład wła-
sny, przy czym część nieodpłatnie a część, przeznaczona na cele komercyjne – w drodze
sprzedaży. Wynagrodzenie partnera prywatnego w ramach umowy o PPP miało pochodzić
z prawa do pożytków oraz z płatności podmiotu publicznego. Przychody partnera prywat-
nego w ramach umowy o PPP osiągane z innych źródeł niż płatności podmiotu publicznego
miały być w założeniu większe, z uwagi na niezbędną do osiągnięcia sukcesu rynkowego
skalę galerii handlowej, planowanej na co najmniej 30 tys. m powierzchni najmu.
W trakcie negocjacji pogorszeniu uległy niestety warunki finansowania inwestycji, ponadto
poza stadionem i parkingami zostały postawione inne zadania inwestycyjne przed partnerem
prywatnym – jak choćby przebudowa układu drogowego. To wszystko wraz z dość krótkim
okresem na złożenie ofert przełożyło się na ich brak i ostateczne odwołanie postępowania.
W trakcie postępowania ustalono, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(
dalej MPZP), kluczowy dla zlokalizowania obiektu handlu wielko powierzchniowego, jakim
jest śródmiejska galeria handlowo-usługowo-rozrywkowa, zostanie przyjęty na podstawie
koncepcji, złożonej wraz z ofertą uznaną za najkorzystniejszą. Jednocześnie brak wdroże-
nia proponowanych rozwiązań w MPZP przez partnera prywatnego, które uniemożliwiałby
mu realizację zamierzeń inwestycyjnych określonej skali, skutkował możliwością odstąpienia
przez niego od umowy o PPP.
Finansujący
(
Bank)
Miasto Olsztyn
Partner
Prywatny
GALERIA HANDLOWA
wraz z PARKINGIEM
Stadion
(
płyta stadionu wraz z trybunami,
lożami, strefą VIP, zapleczem biurowym,
technicznym, szatniowym i sanitarnym,
PARKING)
PRZEDSIĘWZIĘCIE
Umowa o PPP
Płatność wynagrodzenia
(
opłata za dostępność)
Kredyt i spłata kredytu
wraz z odsetkami
Roboty budowlane,
koszty utrzymania
Przedsięwzięcia
Użytkowanie stadionu
przez OSiR
i wskazane podmioty
Czynsze od najemców,
inne przychody operacyjne
Nabycie nieruchomości pod galerię
i zapłata za nieruchomość
Schemat 12. Model przedsięwzięcia w Olsztynie
Źródło: Opracowanie własne