136
Poradnik PPP
uwag przed kolejną rundą negocjacji. Po zgłoszeniu uwag przez kandydatów albo upływie
terminu bez zgłoszenia uwag, protokół został zatwierdzony przez Komisję Negocjacyjną.
Zaproszenie do złożenia ofert zostało przekazane kandydatom 2 grudnia 2011 roku.
Na wniosek jednego z nich pierwotny termin został wydłużony. Ostatecznie termin został
wydłużony do 31 stycznia 2012 roku.
Mimo prowadzonego przez półtora roku postępowania, w odpowiedzi na zaproszenie
do składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, postępowanie
zostało odwołane.
4.1.2
Model PPP
Radom
Przedsięwzięcie realizowane w Radomiu polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, sfinan-
sowaniu i zarządzaniu infrastrukturą wraz z jej udostępnieniem w umówionej jakości i stan-
dardzie podmiotowi publicznemu za wynagrodzeniem. Jest to klasyczny model DBFOM
zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj, operuj i utrzymuj.
Przewiduje się, że większość wynagrodzenia partnera prywatnego będzie pochodzić z płat-
ności podmiotu publicznego. Ten natomiast będzie czerpał pożytki z działalności na sta-
dionie – udostępniania obiektu klubowi, udostępniania na imprezy, wynajmu pomieszczeń,
z działalności gastronomicznej czy ewentualnie z praw do nazwy obiektu.
Finansujący
(
Bank)
Miasto Radom
Partner
Prywatny
Hala
widowiskowa
Stadion
(
płyta stadionu wraz z trybunami,
lożami, strefą VIP, zapleczem biurowym,
technicznym, szatniowym i sanitarnym,
PARKING)
PRZEDSIĘWZIĘCIE
Umowa o PPP
Płatność wynagrodzenia
(
opłata za dostępność)
Kredyt i spłata kredytu
wraz z odsetkami
Projektowanie,
roboty budowlane,
finansowanie,
koszty utrzymania
Przedsięwzięcia
Użytkowanie stadionu
przez OSiR
i wskazane podmioty
Źródło: Opracowanie własne