135
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
skargę, zainteresowany podmiot, który wniósł skargę, udzielił odpowiedzi pozytywnej. Sąd
odrzucił skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.
Postępowanie było prowadzone przez Komisję Negocjacyjną, powołaną i działającą
na podstawie Regulaminu działania Komisji Negocjacyjnej w postępowaniu o zawarcie umo-
wy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa
Stadionu Miejskiego w Olsztynie, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Olsztyna.
Doradcą Miasta w trakcie postępowania była firma Investment Support.
W trakcie postępowania przeprowadzono 4 rundy negocjacyjne. Pierwsza runda przepro-
wadzona we wrześniu 2010 roku, objęła:
przedstawienie oczekiwań podmiotu publicznego dotyczących stadionu w zakre-
sie funkcjonalnym i użytkowym;
przedstawienie oczekiwań podmiotu publicznego z zakresie propozycji modelu
realizacji przedsięwzięcia;
prezentacje firmy w szczególności prezentacja doświadczeń, osiągnięć i referencji;
omówienie wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia przez firmy na podsta-
wie złożonych oświadczeń;
przedstawienie uwag firm do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru inwestycji, załączonego do zaproszenia do udziału
w negocjacjach.
Kolejna runda została przeprowadzona w listopadzie 2010 roku i styczniu 2011 roku. Obję-
ła takie zagadnienia, jak przyjęcie protokołów z poprzedniej rundy, przedstawienie propono-
wanych przez kandydatów struktur finansowych projektu wraz z określeniem oczekiwanego
zaangażowania podmiotu publicznego w przedsięwzięcie oraz zdefiniowaniem wymagal-
nych zabezpieczeń. Omawiano też proponowane zmiany struktury prawno – organizacyjnej
projektu, z uwzględnieniem kluczowych oczekiwań podmiotu publicznego m.in. dotyczących
podziału gruntu, przeniesienia własności pod galerię oraz podstaw dysponowania gruntem
pod stadionem, wyceny nieruchomości oraz rozliczeń pomiędzy partnerami.
Podczas trzeciej rundy, która została przeprowadzona w lutym 2011 roku, omawiano prefe-
rowany model zarządzania przedsięwzięciem przez kandydatów oraz proponowany przez
nich podział ryzyk, związanych z realizacją przedsięwzięcia wraz z analizą zapisów umow-
nych, dotyczących poszczególnych ryzyk w oparciu o matrycę ryzyka, opracowaną przez
doradcę podmiotu publicznego.
Pomiędzy III a IV rundą podmiot publiczny zlecił m.in. opracowanie projektu programu funk-
cjonalnego stadionu oraz pracował nad doprecyzowaniem zapisów projektów dokumentów
projektu umowy o PPP oraz projektu opisu warunków PPP.
Kolejna runda negocjacyjna została przeprowadzona we wrześniu 2011 roku, po przesła-
niu projektów dokumentów kandydatom i dotyczyła omówienia przez kandydatów propono-
wanych przez nich zmian do przesłanego przez podmiot publiczny projektu umowy o ppp
i projektu opisu warunków ppp jak również proponowanych zmian do projektu programu
funkcjonalno – użytkowego Stadionu.
Każde ze spotkań w ramach danej rundy negocjacyjnej było nagrywane, chyba, że zazna-
czono w protokole inaczej. Na podstawie nagrania sporządzany był protokół z danego spo-
tkania, który następnie był wysyłany do kandydatów w celu umożliwienia im wprowadzenia