134
Poradnik PPP
Podmiot publiczny załączył do ogłoszenia następujące dokumenty:
a) Opis potrzeb i wymagań;
b) Formularz wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (załącznik
nr 1);
c) Oświadczenie o wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia według określonego mode-
lu finansowego (załącznik nr 2);
d) Formularz wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 3);
e) Formularz wykazu zaprojektowanych stadionów (załącznik nr 4);
f) Formularz wykazu zrealizowanych inwestycji (załącznik nr 5);
g) Formularz wykazu osób (załącznik nr 6).
W dniu 3 sierpnia 2010 r. zostały zamieszczone zmiany do ogłoszenia – jako sprostowanie.
Negocjacje były prowadzone z kandydatami, którzy złożyli wnioski:
1)
Zainteresowany podmiot składający się z grupy podmiotów-osób prawnych:
ECE Projektmanagement G.m.b.H.&Co.KG, ECE Projektmanagement Polska Spółka z o.o.,
JSK Architekci Spółka z o.o.;
2)
Echo Investment S.A.;
3)
Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.;
4)
Nuvola Sports Facilities Sp. z o.o. w organizacji.
Wszyscy kandydaci, wskazani powyżej, zostali dopuszczeni do negocjacji na podstawie
złożonych wniosków.
W trakcie negocjacji jeden z kandydatów powiadomił podmiot publiczny o rezygnacji z po-
stępowania po czym, po ponad miesiącu, zwrócił się do podmiotu publicznego z prośbą
o wznowienie, tzn. przywrócenie do postępowania, jednak ze względów prawnych nie było
to możliwe.
Na etapie składania wniosków, do ogłoszenia zostało zgłoszonych 7 zapytań od zaintere-
sowanych podmiotów. Odpowiedzi na zapytania zostały udzielone w formie pisemnej i udo-
stępnione zainteresowanym podmiotom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Olsztyna (Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce Tablice ogłoszeń, Wydział
Inwestycji Miejskich, tytuł ogłoszenia: „Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsię-
wzięcia, pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie”).
W postępowaniu została złożona przez zainteresowany podmiot (który nie złożył wniosku)
jedna skarga. Podmiot publiczny przekazał skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpo-
wiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia. Skarga dotyczyła odwołania
postępowania o zawarcie umowy koncesji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na wezwanie sądu dotyczące wyjaśnienia, czy wniosek podmiotu należy traktować jako