133
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
pojemność – ok. 10–12 tys. miejsc. Istotnym elementem w ocenie docelowej pojemności był
potencjał klubu i bazy kibicowskiej klubu.
Oceniono, że Miasto nie może sobie pozwolić na finansowanie stadionu z budżetu – ani
w sposób tradycyjny ani w modelu PPP z płatnością wynagrodzenia partnera prywatnego
w całości z opłaty za dostępność. Muszą pojawić się dodatkowe środki – np. ze sprzedaży
majątku – tylko wówczas, możliwa jest realizacja inwestycji o określonej skali.
Z przeprowadzonych analiz wynikało, iż działki wokół stadionu i pod nim, są jednymi z atrak-
cyjniejszych na obszarze Miasta pod względem realizacji śródmiejskiej galerii handlowej
i jedynymi takimi działkami należącymi do Miasta.
Takie czynniki, jak dobra lokalizacja oraz jedyna miejska nieruchomość, która może przynieść
środki umożliwiające pokrycie większości kosztów budowy stadionu o pojemności ok. 10 tys.
miejsc, były kluczowe dla opracowania modelu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto okazało
się, iż doświadczenia innych miast, które sprzedały swoje nieruchomości na cele czystko ko-
mercyjne w swoich centrach, borykały się w bardzo wielu przypadkach z niedokończonymi
budowami szpecącymi przestrzeń publiczną. Z uwagi na konieczność rewitalizacji przestrze-
ni wokół stadionu i basenu miejskiego, ustalono, iż Miasto nie może sobie pozwolić na sprze-
daż nieruchomości komercyjnej i brak realizacji tego komercyjnego zamierzenia, bowiem
mogłoby to skutkować brakiem realizacji celów w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej
oraz wzrostem ryzyka braku możliwości organizacji imprez na stadionie.
Zakres przedsięwzięcia dotyczył:
a) budowy nowego Stadionu Miejskiego o pojemności 10.000–12.000 (lub większy) za-
daszonych miejsc siedzących z uwzględnieniem ewentualnych powierzchni biurowych
i handlowo-usługowych, tak aby spełniał on wymagania niezbędne do prowadzenia roz-
grywek Ekstraklasy;
b) zagospodarowania terenu (w szczególności poprzez budowę galerii handlowo-usługowej);
c) budowy parkingów adekwatnych do wielkości Stadionu Miejskiego oraz galerii na terenie
zlokalizowanym pomiędzy ulicami Dworcową, ul. Pana Tadeusza, ul. Władysława Leon-
harda oraz ulicą J. Piłsudskiego w Olsztynie.
W ramach przedsięwzięcia Partner Prywatny był zobowiązany do zaprojektowania, sfinan-
sowania oraz wybudowania określonych powyżej obiektów wraz z ich wyposażeniem, a na-
stępnie do kompleksowego utrzymania i zarządzania tymi obiektami zgodnie z przeznacze-
niem przez czas określony w Umowie o PPP.
Według założeń podmiotu publicznego, po zakończeniu Umowy o PPP, partner prywatny
miał zostać właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowana będzie galeria handlowo-
-
usługowa oraz część parkingów.
Postępowanie w Olsztynie zostało wszczęte w dniu 30 czerwca 2010 r. – data opubliko-
wania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast w dniu 26 czerwca 2010 r.
ogłoszenie zostało opublikowane w TED. Postępowanie zostało przeprowadzone na podsta-
wie art. 20.1 Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(
Dz. U. Nr 19 z 2009 r., poz. 101) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia
2008
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19 z 2009 r., poz. 101 z późn. zm.).