132
Poradnik PPP
Na obecnym etapie przedsięwzięcie w zakresie zaprojektowania, sfinansowania i wybudo-
wania dotyczy jedynie stadionu, powierzchni komercyjnych i parkingów. Do rozstrzygnięcia
pozostaje zakres zarządzania i utrzymania.
Przed podmiotem publicznym stoi zadanie przedstawienia i negocjowania projektów doku-
mentów oraz przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów. Podstawowym założeniem
w tym modelu jest, iż pierwsze płatności ze strony podmiotu publicznego tytułem wynagro-
dzenia partnera prywatnego będą realizowane dopiero po odbiorze stadionu. Wynika
to z faktu, iż celem podmiotu publicznego jest zastosowanie takich rozwiązań, aby aktywa
i zobowiązania z tytułu umowy o PPP, w której większość wynagrodzenia partnera prywat-
nego pochodzi z płatności podmiotu publicznego, nie były zaliczane do bilansu podmiotu
publicznego i nie obciążały wskaźników zadłużenia podmiotu publicznego.
Olsztyn
wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Sta-
dionu Miejskiego w Olsztynie”.
Przygotowując przedsięwzięcie podmiot publiczny przeprowadził następujące działania:
1)
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców;
2)
Analiza rynku komercyjnego w Olsztynie;
3)
Analiza chłonności rynku nieruchomości komercyjnych w Olsztynie;
4)
Określenie optymalnych parametrów stadionu: pojemność zakres usług;
5)
Wielowariantowe analizy prawno- organizacyjne;
6)
Konsultacje społeczne (dwa spotkania konsultacyjne, konsultacje na platformie Miasta);
7)
Market testing (spotkania, ankiety, prezentacje na targach, konferencjach).
W konsekwencji przeprowadzonych prac, na podstawie rekomendacji, opracowano ogło-
szenie i opis potrzeb i wymagań. W trakcie postępowania podmiot publiczny zlecił opra-
cowanie badań warunków gruntowych oraz opracowanie projektu programu funkcjonalno
użytkowego stadionu.
Realizacja przedsięwzięcia miała doprowadzić do osiągnięcia następujących celów Miasta:
1)
Otrzymania nowego, nowoczesnego stadionu na miarę Olsztyna;
2)
Rewitalizacji przestrzeni przy nowym aquaparku – Aquasferze (finansowanym ze środ-
ków unijnych) – konieczność niwelacji elementów ograniczających atrakcyjność obiektu;
3)
Sfinansowania inwestycji w sposób możliwie neutralny dla budżetu Miasta;
4) „
Aktywizacji” majątku Miasta na cele inwestycyjne Miasta.
Z przeprowadzonych analiz z badań wynikało, że Miasto potrzebuje stadion na co najwy-
żej 12–15 tys. miejsc, jeśli klub będzie regularnie grał w Ekstraklasie lub I lidze. Optymalna