131
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
2)
Terminy i wysokość przewidywanych płatności ze strony podmiotu publicznego – 65%;
3)
Ocena przedstawionej koncepcji 25%.
W pierwotnych założeniach Miasto przyjęło, iż partner prywatny zrealizuje stadion wraz
z galerią handlową. Plany te zostały zweryfikowane przez rynek w trakcie badania ryn-
ku inwestorów, które wykazało brak chłonności rynku powierzchni handlowych w Radomiu
oraz wskazało, iż proponowana lokalizacja nie jest równie atrakcyjna co lokalizacja Galerii
Słonecznej.
W związku z przygotowaniem przedsięwzięcia opracowano:
1)
Badanie otoczenia rynkowego;
2)
Analizy techniczne;
3)
Wielowariantowe analizy prawno- finansowe;
4)
Market testing;
5)
Szkolenia zespołu miejskiego;
6)
Prezentacje radnym Rady Miasta.
Po wynikach badania rynku przeprowadzono odrębne analizy dla projektu hali oraz analizy,
w tym analizę ryzyka dla przedsięwzięcia obejmującego oba obiekty. Po przeprowadzeniu
tych prac rekomendowano realizację projektu w formule PPP w trybie PZP, w dialogu konku-
rencyjnym, w klasycznym modelu PPP: DBFM: zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj, utrzymuj.
Do postępowania zgłosiło się pięciu wykonawców: konsorcjum Warbudu, Alpine Bau, kon-
sorcjum Rosa- Bud, Strabag, spółka z grupy Karmar.
Po złożeniu wniosków, postępowaniu złożono odwołanie, które następnie zostało odrzucone
przez KIO.
Pierwsza runda negocjacyjna została przeprowadzona w dniach 20 – 27 września 2010
roku. Przedmiotem były ogólne zagadnienia, w tym kwestia powierzchni komercyjnych po-
wiązań pomiędzy obiektem stadionu i hali a także struktury wynagrodzenia. W konsekwencji
zlecono opracowanie projektu programu funkcjonalno- użytkowego dla przedsięwzięcia.
W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 roku,
dalsze prace nad przedsięwzięciem zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia zagadnień
związanych z zaliczaniem zobowiązań z tytułu umów o PPP do długu publicznego.
Wstrzymano m.in. dopracowywanie projektu umowy o PPP. Po konsultacjach i przeprowa-
dzonych analizach uznano, iż należy wyłączyć projekt hali z przedsięwzięcia i zrealizować
go z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu. W celu realizacji tej części projektu
przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji hali i wybrano ofertę.