130
Poradnik PPP
powstałej infrastruktury. Najmniej popularnym modelem było tradycyjne PPP, które wykorzy-
stano zaledwie w kilku projektach. Z uwagi na brak rentowności większości projektów sporto-
wych należy podkreślić, iż ten tryb powinien być wykorzystywany najczęściej.
Aby porównać doświadczenia polskie i zagraniczne do analizy wybrano postępowanie pro-
wadzone przez miasto Radom oraz postępowanie przeprowadzone przez miasto Olsztyn.
4.1.1
Przebieg procedury PPP
Radom
Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa infrastruk-
tury sportowej przy ul. Struga w Radomiu.
W przedsięwzięciu w Radomiu, w wyniku przeprowadzonych prac analitycznych oraz bada-
nia rynku inwestorów, podjęto decyzję o zastosowaniu do wyboru partnera prywatnego try-
bu dialogu konkurencyjnego. Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania, prowadzonego
w trybie dialogu konkurencyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: Wybór partnera pry-
watnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Struga
w Radomiu” zostało opublikowane 29 maja 2010 roku. Przedsięwzięcie obejmuje zaprojek-
towanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz budowę (Wykonawca zapewnia również
finansowanie realizacji zamówienia) wraz z pełnym wyposażeniem Infrastruktury Sportowej
w Radomiu (ISR) która obejmuje:
1)
Stadion Miejski (piłkarski) na ok. 16 tys. zadaszonych miejsc siedzących (w budynku
Stadionu Miejskiego należy uwzględniać powierzchnią handlowo – usługowe);
2)
Halę Widowiskowo-Sportową o pojemności ok. 5000–6000 miejsc siedzących (w bu-
dynku Hali Widowiskowo – Sportowej należy uwzględniać powierzchnią handlowo
usługowe);
3)
Parkingi spełniające warunki UEFA dla stadionów III kategorii, z przeznaczeniem do ob-
sługi Stadionu Miejskiego i Hali Widowiskowo – Sportowej.
Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie ISR, zgodnie z przeznaczeniem przez okres
ok. 25 lat, uwzględniając udostępnienie Zamawiającemu do wyłącznego używania i pobie-
rania pożytków części ISR. Zamawiający dopuścił możliwość ograniczenia przedmiotu zamó-
wienia wyłączenie do zaprojektowania i budowy Stadionu Miejskiego wraz zagospodaro-
waniem terenu i parkingami oraz utrzymania tych obiektów i świadczenia usług zarządzania.
Szacowana wartość Zamówienia wynosi około 220 mln zł (stadion wraz z halą). Wartość
odnośnie stadionu nie przekracza kwoty 120 mln zł. Przewidywane jest wynagrodzenie part-
nera prywatnego za realizację przedsięwzięcia w formie opłat za dostępność oraz prawa
do czerpania pożytków z infrastruktury komercyjnej.
Okres umowy przewiduje się na czas nie dłuższy niż 30 lat.
Kryteria wyboru kształtują się w następujący sposób:
1)
Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicz-
nym a partnerem prywatnym – 10%;