129
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
umowy, dotyczącym przejęcia i udostępnienia stadionu. Rozkłada się ona na dwie, opisane
dalej części R1a i R1b.
R1a – Inwestycja
Ta część należności pokrywa spłatę początkowych kosztów inwestycyjnych i kosztów finan-
sowych narosłych.
R1b – Finansowanie
Ta część należności pokrywa koszty finansowe i wynagrodzenie ze środków własnych.
II. R2 – Funkcjonowanie
Należność R2 jest ryczałtowa i indeksowana zgodnie z przepisami zapisów umowy. Pokry-
wa ona koszty użytkowania, konserwacji i utrzymania poniesione przez Partnera, z wyłącze-
niem kosztów remontu średniego i napraw z jednej strony oraz podatków i opłat z drugiej.
III. R3 – remont średni i naprawy
Należność R3 jest ryczałtowa, progresywna o jeden procent rocznie (coroczna rewaloryza-
cja do 1 stycznia każdego roku) i indeksowana zgodnie z postanowieniami umowy. Pokrywa
dotacje na opłacenie kosztów remontu średniego i napraw.
IV. R4 – Podatki i opłaty
Ten składnik ryczałtowy nie jest indeksowany, pokrywa podatki i opłaty partnera, które nie
są przedmiotem refakturowania w skali 1:1 dla miasta Lille – podmiotu publicznego.
Wadą projektu, lub inaczej słabą stroną, były kryteria i sposób oceny ofert. Na tej kanwie
zarzucano władzom miasta wybór oferty firmy Effaige, podczas gdy oferta spółek zależ-
nych od grupy Bouygues była korzystniejsza finansowo. Zadecydowały inne kryteria. Przy
tak złożonym i kosztownym projekcie szczególną wagę należy przywiązać do przejrzystości
kryteriów oceny ofert.
Warto dodać, iż sama umowa o PPP ma jedynie około 100 stron, z bardzo rozbudowanym
działem definicji. Do umowy natomiast dołączone są trzydzieści trzy załączniki, w tym model
finansowy.
4.1
Przykładowe inwestycje sportowo-
-
rekreacyjne realizowane w ramach PPP
i w trybie ustawy o koncesji w Polsce
Większość postępowań związanych z realizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pol-
sce w ramach PPP była prowadzona w kierunku zawarcia umowy koncesji na roboty budow-
lane. Drugim najbardziej popularnym rozwiązaniem, co wynika m.in. z raportów Investment
Support oraz Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Ceślak i Kordasiewicz, była procedura,
prowadzona w celu zawarcia umowy o PPP, z trybem wyboru partnera prywatnego w try-
bie ustawy koncesyjnej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o PPP. Jako trzecią należy wska-
zać formułę koncesji na usługi, gdzie koncesjonariuszowi powierzano jedynie eksploatację