128
Poradnik PPP
Na nowym stadionie w Lille odbędą się mistrzostwa Europy w Piłce nożnej w 2016 roku.
Oczekuje się, iż powstanie nowego stadionu oraz przeprowadzenie EURO 2016 przyczy-
ni się do wzrostu przychodów klubu LOSC, będącego głównym użytkownikiem i najemcą
stadionu.
Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny PPP w Lille.
Stadion w Lille
Eiffage
Miasto Lille
LOSC
Klub piłkarski
Obiekty
towarzyszące
Stadion
50 000
widzów
Prawo własności
Opłata za prawa
do nazwy stadionu,
20%
wpływu z biletów
Prawa do nazwy
Użytkowanie
obiektu
Opłata za dostępność –
corocznie przez 31 lat
Wykonanie, finansowanie,
facility management
Nakłady inwestycyjne 282 miliony Euro – Stadion (Eiffage)
+ 250 milionów obiekty towarzyszące (Miasto)
Schemat 10. Struktura projektu PPP w Lille
Źródło: Opracowanie własne
Ciekawym rozwiązaniem w ramach projektu jest podział wynagrodzenia na części w umo-
wie o PPP. Składa się ono z kilku składowych. Zgodnie z umową wynagrodzenie, rozumia-
ne jako należność brutto, jest przeznaczona wyłącznie do pokrycia kosztów, związanych
z nowym stadionem, (nie dotyczy obiektów dodatkowych oraz innych terenów). Jest ono
utworzone z czterech następujących składników.
I. R1 – Finansowy
Należność R1 jest składnikiem ryczałtowym, nie indeksowanym, pokrywającym koszty inwe-
stycji i finansowania stadionu. Stanowi ona zobowiązanie natury finansowej LMCU w sto-
sunku do partnera i wierzytelność partnera w stosunku do LMCU, powstałą z wypełnienia
przez niego zobowiązań dotyczących projektu, finansowania i budowy stadionu i stwierdzo-
ną przez jego przyjęcie, ogłoszone na warunkach przewidzianych w odpowiednim artykule