11
CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie do tematyki PPP
Do różnic pomiędzy PPP a koncesją zaliczyć należy:
PPP
Koncesja
Przedmiotem PPP jest przedsięwzięcie jako całość
kompleksowych działań
(
art. 2 pkt 4 Ustawy o PPP)
Przedmiotem koncesji jest zlecenie wykonania usług,
dostaw, robót budowlanych
Świadczenie usług musi być powiązane z dyspono-
waniem składnikiem majątkowym
Brak dyspozycji składnikami majątkowymi (mienie
publiczne jest udostępniane na cele realizacji
zadania)
Podstawa prawna do dysponowania składnikami
majątkowymi (nawet przeniesienia własności)
Dopuszczalność zawiązania przez podmioty
publiczne spółek z partnerami prywatnymi na podsta-
wie umowy o PPP
Brak możliwości zawiązania spółki
Dowolność w zakresie kształtowania ryzyka
Zasadnicza część ryzyka ekonomicznego wyko-
nywania koncesji musi spoczywać po stronie
koncesjonariusza
UWAGA!
Decyzja o realizacji przedsięwzięcia w formule PPP powinna być poprzedzona
szczegółową analizą szacunkowych kosztów i ryzyk projektu. Ta metoda realiza-
cji zadań publicznych powinna być oceniana pod kątem konkretnych korzyści dla
podmiotu publicznego w kontekście jej realizacji metodą tradycyjną.
1.2
Przykłady projektów PPP z innych krajów
Według najnowszego raportu EPEC¹⁹ w I półroczu 2012 r. zanotowano najmniejszą w prze-
ciągu ostatniego dziesięciolecia wartość zamkniętych finansowo umów typu PPP w Europie.
W tym czasie podpisano 41. umów, których łączna wartość wyniosła 6 mld EUR, przy czym
należy wskazać, że metodologia EPEC uwzględnia wyłącznie projekty o wartości co naj-
mniej 10 mln EUR.
Dla porównania, w całym 2011 r. w Europie podpisano 84 umowy PPP, które osiągnęły
wartość 17,9 mld EUR. W stosunku do lat poprzednich notuje się malejącą liczbę umów typu
PPP osiągających zamknięcie finansowe – w roku 2010 i 2009 było to odpowiednio 112
i 118 kontraktów.
Poniżej zamieszczono wykres ukazujący wartość i liczbę umów zawieranych w formule PPP
w latach 2003–2012. Wyraźnie zaznacza się wpływ kryzysu ogólnoekonomicznego, za-
równo na wartość, jak i liczbę zawieranych umów PPP.
19.
Market Update Review of the European PPP Market, First half of 2012, EPEC, September 2012