127
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
W listopadzie 2006 roku zaakceptowano warunki dla przyszłego partnerstwa i wyrażono
zgodę na rozpoczęcie procedury dialogu konkurencyjnego.
W wyniku zaproszenia do składania wniosków, ogłoszonego 5 grudnia 2006 roku, wpłynęły
wnioski od 3 grup podmiotów:
EIFFAGE, spółka inwestycyjna EIFFAGE Lille; COLONY CAPITAL SAS;
NORPAC; CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS; BABCOCK & BROWN;
FIDEPPP; CREDIT AGRICOLE North of the France; PERTUY CONSTRUCTION;
EXPRIMM;
VINCI CONSTRUCTION; VINCI CONCESSIONS; DALKIA France.
Komisja w końcu lutego 2007 roku dopuściła 3 grupy do uczestnictwa w dialogu. Proces
dialogu został podzielony na dwie fazy. Pierwsza rozpoczęła się 2 marca 2007 roku wraz
z przesłaniem podmiotom materiałów informacyjnych, analiz oraz umożliwieniem przepro-
wadzenia własnych analiz nieruchomości w kwietniu 2007 roku. W czerwcu 2007 roku
kandydaci przedstawili swoje wstępne propozycje po czym, po ich przesłaniu do miasta,
zorganizowane zostały spotkania negocjacyjne z poszczególnymi kandydatami.
Kolejna runda została rozpoczęta w połowie lipca 2007 roku, wraz z przesłaniem kolejnego
pakietu informacji przez miasto. W odpowiedzi, z początkiem września, firmy przedstawiły
swoje modele. W następstwie przesłanych miastu modeli, po ich analizie przeprowadzono
z kandydatami kolejną sesję negocjacyjną z udziałem przedstawicieli klubu piłkarskiego,
w celu omówienia zasad korzystania ze stadionu. W październiku przeprowadzono kolejne
dwie rundy negocjacyjne poświęcone innym zagadnieniom związanym z programem obiek-
tu oraz realizacji obiektów towarzyszących. Negocjacje zakończono 12 listopada 2007
roku, przesyłając zaproszenie do składnia ofert ostatecznych z terminem 21 grudnia na prze-
słanie planów i dokumentów oraz terminem 9 stycznia 2008 roku na przesłanie modeli oraz
wizualizacji w postaci plików video.
Kryteria oceny ofert, przedstawiały się w tym projekcie następująco:
ogólne koszty projektu (35%);
jakość propozycji pod względem architektonicznym, urbanistycznym i środowisko-
wym (20%);
jakość projektu pod względem zarządzania i utrzymania (15%);
jakość wielofunkcyjnej sceny (10%);
zapewnienie dostępności, jakość zarządzania ryzykami przez partnera prywatne-
go (10%);
termin zapewnienia wyposażenia obiektu (5%);
zapewnienie dostępności, wykorzystanie artystów (5%).
Nowy stadion ma wysokość 31 metrów, jego dokładna pojemność wynosi 50 186 miejsc,
w tym 4 965 miejsc biznesowych, 1 842 miejsc dla gości lóż, 448 miejsc dla osób akre-
dytowanych zgodnie z protokołem federacji oraz 326 miejsc dla prasy. Najważniejszym
elementem, czyniącym stadion wyjątkowym jest otwierany dach, zrealizowany w odmiennej
od Stadionu Narodowego w Warszawie technologii. Stadion można przekształcić w halę
widowiskowo- sportową o pojemności od ok. 7 tys. miejsc do 30 tys. miejsc. Na stadionie
zostały zamontowane panele słoneczne oraz dwie farmy wiatrowe.