126
Poradnik PPP
4
Przedstawienie dobrych praktyk
PPP z zakresu infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej
Przykładem złożonego projektu PPP w sektorze infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest
otwarty 17 sierpnia 2012 roku stadion Le Grand Stade de Lille Metropole. Projekt w Lille,
gdyby odnieść go do realiów polskich, to modelowe PPP zawarte w trybie PZP. Koszty budo-
wy samego stadionu to 282 miliony EUR.
Całość kosztów przedsięwzięcia wyniesie 618 milionów EUR w tym 42 mln EUR związane
jest z budową dodatkowej infrastruktury – hotelu, parkingu oraz restauracji. Ponad 96 mln
EUR wydatkowane jest w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa przed ryzykiem wa-
runków gruntowych oraz zagrożeń sejsmicznych – jest to rezultat wprowadzonych nowych
regulacji we Francji w roku 2011.
Finansowanie przedsięwzięcia będzie pochodzić z płatności miasta Lille w wysokości około
24
mln EUR rocznie przez 31 lat, subwencji regionu Nord-Pas-de Calais – około 45 mln EUR
łącznie oraz płatności od klubu LOSC – około 7,5 mln EUR rocznie. Założono, że dla miasta
Lille roczne obciążenia z tytułu umowy o PPP będą wynosiły od 9,5 do ok. 10,5 mln EUR
rocznie, po odliczeniu przychodów z przedsięwzięcia.
Zanim powstał ten obiekt, lokalna drużyna – Lille Olympic Sporting Club, korzystała z obiek-
tu Lille Metropole Stade. Ze względu na rozwój klubu oraz wzrost potrzeb kibiców, miasto
zdecydowało się podjąć próbę realizacji stadionu w formule PPP.
Umowę o PPP Miasto podpisało 15 października 2008 z firmą Elisa – spółką córką firmy
Eiffage, która poprzez tę spółkę będzie realizować projekt. Umowa na finansowanie została
podpisana 21 listopada 2008 roku.
Umowa PPP zakłada, iż partner prywatny (w tym przypadku firma Elisa), zaprojektuje, wy-
buduje, będzie zarządzać i utrzymywać stadion na 50 000 miejsc – Grand Stade de Lille
Metropole. Umowa została zawarta na 31 lat zarządzania gotowym obiektem, począwszy
od roku 2012. Umowa przewiduje również wybudowanie 3,5 tysiąca miejsc parkingowych,
dodatkowych budynków pod hotele, restauracje i sklepy, centrum odnowy biologicznej,
centrum medyczne i sportowe. Jest to pierwszy taki projekt we Francji, w którym partner
prywatny, na bazie umowy o PPP, obok głównego przedmiotu umowy realizuje dodatkowe
przedsięwzięcie o charakterze Real Estate. Część komercyjna to drugi etap przedsięwzięcia,
w pierwszym powstaje stadion.
Przetarg został ogłoszony w grudniu 2006 roku. Zastosowano procedurę dialogu konkuren-
cyjnego. Stanęły w nim grupy podmiotów, którym przewodziły odpowiednio: Eiffage, Vinci
oraz spółka zależna od Bouygues.
Po przeprowadzonych analizach, w wyniku decyzji podjętej 17 marca 2006 Lille Métropole
Communauté Urbaine, jako podmiot publiczny, wybrało przyszłą lokalizację pod budowę
nowego stadionu.